เนื้อเพลง memorize – xing

เพลง : memorize

ศิลปิน : xing

เนื้อเพลง :

ยุน – ซา รัง,คือ จา นิน ฮัม โซ เก นัม กยอ จิน นอ เอ แด ฮัน คี ออก ดึล.. อี~บยอล, ซึล พือ จี มัน คา ซึม ชี ริน อา รึม ดา อุน ชู ออก ดึล.. อี เจ คือ มา นึน ชู ออก ดือ รึล ชี อู~รยอ ฮัม นี ดา

ฮัสกี้ – Good Bye โท รยอ แน โด ชา รา นา นึน คือ รี อุม, โซ รึม โท ดึล มัน คึม ทู รยอ วอ ซอ

ไวท์ – My love ฮัม เก แฮด ดอน คี ออ กึล ทา ชี อู โก ซอ ซุม ชวี โก นัน ซัล ซู อี ซึล กา oh baby

ไรซิ่ง – ออ เจ โอ แร นี ซา จิ นึล แท อู โก ซอ คอ จิด มา รี ทเว นี มัม กา จี

โซล – อี เจ นา มา อิด นึน นุน มุล กา จี โซ ดา บอ รี โก (โซ ดา บอ รี โก) แน อาเน นอ รึล ฮึล รยอ โพ แนล เก oh baby

ฮัสกี้ – Good Bye แว แน เก มัน ชี กา นึน ทอ ดิน กอน จี ซุม ชา เก ฮึล รอ นอล เท รยอ กา กิล

ไวท์ – My love นอล โพ แน โก ซา รึล เอ ดึด อา พา วา โด อี เจ นึน นอล วีแฮ ชี อุล เก oh baby

(RAP)

กอน – Oh baby นอล วี แฮ โน แรล พุล รอ จวอ ซอด จา นา นี กา วอ นัน ดา มยอน ทา จุน ดา แฮด จา นา

ควี รึล มา กา โด มก โซ รี ทึล รี จี คี ออ คา นี อู รี anniversary

คีพาลัง – Oh baby นอล วี แฮ โม ดู ทา บอ รยอด จา นา นี กา วอ นัน ดา มยอน ทา โพ กี แฮด จา นา

นู นึล คา มา โด ออล กู รี ตอ โอ รือ จี คี ออ คา นี อู รี คือ แต history

ไวท์ – นู นึล ทัด โก มา อือ มึล ทา มู ดอ โด แน อา เน อา จิก Woo~ นอ นึน ซา รา กา

ยุน – ออ เจ โซ เน นอ เอ พัน จิล พอ รี โก ซอ มู นอ จยอ บอ ริน ยัก ซก กา จี

เซน – อี เจ โค แก ดือ นึน มี รยอน กา จี มู ดอ บอ รี โก โท รา โอ รัน กี แด โด ชัล รา แน oh baby

โซล – Good Bye แว แน เก มัน ชี กา นึน ทอ ดิน กอน จี ซุม ชา เก ฮึล รอ นอล เท รยอ กา กิล

ไวท์ – My love นอล โพ แน โก ซา รึล เอ ดึด อา พา วา โด อี เจ นึน นอล วี แฮ ชี อุล เก oh baby

คีพาลัง,กอน – I do นอล ชี อู โก อา พึล พวา โด ฮา ดู นอ วา ฮัม เก แฮด ดอ รา กู กอน – อา จิก โด นอน นา เอ พัล โม กึล ชับ ดอ รากู นี กา นุน ดอ เช กอล ริน ชวี คา ทึน นา ดอ รา กู

คีพาลัง,กอน – I do มัม พี อู โก โต พี วอ โด ฮา ดู ออง คยอ บอ ริน นอ วา นา ดู กอน – อา จิก โด นอน นา รึล มี ชี เก ฮา ดอ รา กู

นอ รา นึน นือ เพ ปา จยอ ฮอ อู จอก แด นึน นา ดอ รา กู ohhh

ฮัสกี้ – Good Bye โท รยอ แน โด ชา รา นา นึน คือ รี อุม, โซ รึม โท ดึล มัน คึม ทู รยอ วอ ซอ

ไวท์ – My love ฮัม เก แฮด ดอน คี ออ กึล ทา ชี อู โก ซอ ซุม ชวี โก นัน ซัล ซู อิ ซึล กา

ยุน – โอ นึล โด นอ เอ คี ออก ดึล โร ฮา รู รึล ซา รา กา แน อี รึน นอล อี จอ ซือ มยอน โช เกด ดา

Be the first to like.
loading...