????????? lan ting xu – jay chou

???? : lan ting xu

?????? : jay chou

????????? :

Lan ting lin tie

??????????????????????

Xing shu ru xing yun liu shui

?????????????????????????????????????????

Yue xia men tui xin

??????????????????????????????

Xi ru ni jiao bu sui

??????????????????????????

Mang bu die

??????????????????

Qian nian bei yi ta que nan ta ni de mei

????????????????????????? ???????????????????????????????????????

Zhen ji jue

??????????????????????

Zhen xin neng gei shei

???????????????????????????????

Mu di heng chui

????????????????????????????

Huang jiu xiao cai you ji die

????????????????????????????????????

Xi yang yu hui

?????????????????????????

Ru ni de xiu qie si zui

???????????????? ?????????

Mo ben yi xie

??????????????????????????

Er mo xiang bu tui

??????????????????????????

Yu ni gong liu yu wei

??????????????????????????????

Yi hang zhu sha

????????????????????

Dao di juan liao shei

???????????????????? ??????????????????????????????????

*

Wu guan feng yue

???????????????????????????

Wo ti xu deng ni hui

???????????????????????????????????

Xuan bi yi jue

?????????????????????????

Na an bian lang qian die

?????????????????????????

Qing zi he jie

????????????????????????????????

Zen luo bi dou bu dui

??????????????????? ?????????????????????

Er wo du que

?????????????????????

Ni yi sheng de liao jie

????????????????????????

Chinese opera part: Repeat **

Tan zhi sui yue

?????????????????????????????????

Qing cheng qing ke jian yan mie

?????????????? ????????????????????????????

Qing shi ban jie

??????????????

Hui mou yi xiao ni wan yue

??????????????????????????????????

Hen le mei

????????????????????

Ni yao tou qing tan shei rang ni cu xiu mei

????????????????????????????????? ???????????????????????????????????

Er shen gui

??????????????????????

Tu liu yan zhi wei

??????????????????????

Ren yan nan fei

??????????????????????????

Zhuan shen yi pie ni qin lei

?????????? ??????????????????????????????????

Ju yi ba yue

?????????????????????

Shou lan hui yi zen me shui

?????????????????????????????????????????

You zen me hui

?????????????????

Xin shi mi feng xiu hua xie zhen zhen yuan dui

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Ruo hua yuan die

?????????????????????????

Ni hui yuan zhe shei

???????????????????

Repeat *

With no regards to romance,

???????????????????????????

Wo ti xu deng ni hui

???????????????????????????????????

Wu ju ren jian shi fei

??????????????????????????????

Wu ju ren jian shi fei

????????????????????????

Yu da jiao ye

???????????????

You xiao xiao le ji ye

??????????????????????

Wo deng chun lei

??????????????????????????????????????

Lai ti xing ni ai shei

???????????????????????????

—–

??? | Lan Ting Xu | Preface to the Orchid Pavilion

?? : ????

zuo ci: Fang Wen Shan

Lyrics: Vincent Fang

?? : ???

zuo qu: Zhou Jie Lun

Composition: Jay Chou

Translated by judes and petricia – jay-chou.net

???? ??(1) ?????

lan ting lin tie xing chu ru xing yun liu shui

Poetry written in the orchid pavilion, the running-script calligraphy flowing like clouds and water

???? ???????

yue xia men tui xin xi ru ni jiao bu sui

Pushing the door under the moonlight, careful like your fragile footsteps

??? ????? (2) ??????

mang bu die qian nian bei yi ta que nan ta ni de mei

In haste, a thousand year stone tablet is easy to capture, but your beauty is not

??? ?????

zhen ji jue zhen xin neng gei shui

The authentic calligraphic works have become extinct; to whom can I give my true heart?

???? ???????

mu di heng chui huang jiu xiao cai you ji die

Playing the shepard’s flute, how much food and wine is there?

???? ???????

xi yang yu hui ru ni de xiu que si zui

Sun’s setting rays, reminds me of your bashfulness, cheeks pink as if drunk

???? ???????????

mu ben yi xie er mo xiang bu tui yu ni gong liu yu wei

An imitation is easy to write, and the fragrance of the ink does not fade, like the remnants of your scent

???? ?????

yi hang zhu sha dao di quan le shui

One line of red ink, who is it circling?

???? ??????

wu guan feng yue wo ti xu deng ni hui

No matter when, I write the preface while awaiting your return

???? ??????

xuan bi yi jue na an bian lang jian die

Suspended in mid-writing, the crashing waves hit the shore

???? ??????

qing zi wen jie zen luo bi dou bu dui

How do you explain love? I can’t get the right words to flow.

???? ??????

er wo du que ni yi sheng de liao jie

The one thing I lack, the understanding of your life

???? ???????

tan zhi sui yue qin cheng qin ke jian yan mie

Years pass in a flash, your beauty gone in an instant

???? ???????

qing shi ban jie hui mou yi xiao ni wan yue

On the green stone boardwalk, you look back and smile, so graceful

??? ????? ??????

hen le mei ni yao tou qing tan shui rang ni cu zhe mei

Do you hate me? You shake your head with a soft sigh. Who caused you to frown?

??? ?????

er shen gui tu liu yan zhi wei

And deep in the lady’s chamber, there’s still the lingering smell of rouge

???? ???????

ren yan nan fei zhuan shen yi pie ni qin lei

People and geese fly south, I turn around and see your eyes brimming with tears

???? ???????

ju yi ba yue shou lan hui yi zen me shui

Holding the moon in my hands, how am I to sleep with all the memories

???? ???????????

you zen me hui xin shi mi feng xiu hua xie zhen zhen dui yuan

Why is it that matters of the heart, tightly sewn into embroidered shoes, every stitch so filled with resentment?

???? ?????

ruo hua yuan die ni hui yuan zhe shui

If the flower resents the butterfly, who will you resent?

???? ??????

wu guan feng yue wo ti xu deng ni hui

No matter when, I write the preface while awaiting your return

???? ??????

shou shu wu kui wu ju ren jian shi fei

Words have no qualms, not afraid of the rights and wrongs of the human world

???? ??????

yu da jiao ye you xiao xiao le ji ye

The rain hits the banana leaves, and the sound lasts for a few nights.

???? ??????

wo deng chun lei lai ti xing ni ai shui

I await the spring thunder to remind you of the person you love.

Be the first to like.
loading...