เนื้อเพลง LOOK AT ME – BIGBANG

เพลง : LOOK AT ME

ศิลปิน : BIGBANG

เนื้อเพลง :

나만 바라봐 [Look at me]

Artist : Taeyang (Big Bang)

UH…

IT’S BEEN ON MY MIND FOR A WHILE

GOT TO LET IT OUT FROM MY CHEST

BEFORE…IT’S TOO LATE

[Verse1]

ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน

ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You’re the love of my life

คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก

โอ จิก นา มิด นึน กอน นอ ฮา นา ปุน นี รา โก

คา กึม แน มัม บยอน ฮัล กา บวา บุล รัน แฮ ฮัล แ ตมยอน

อุท ซึม ยอน มัล แฮท จัน นา คึ รอล อิล ออบ ตา โก

กึท ออบ นึน บัง ฮวัง ซก ทอง บิน แน กา ซึม ซก

แน กา กี แดล กท ซึล นอ ฮา นา ปุน นี จิ มัน

คา กึม ชิก ฮึน ดึล รี นึน แน จา ชิน นี มี วอ

โอ นึล โด นัน นี เซ ซัง เง ฮวีบ ซึล รยอ ซัล มยอ ชิ นอล จี วอ

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

[Verse2]

โอ นึล บัม โด จิ แซ มยอ นัล คี ดา รยอท ตา โก

นุน มุล โร แน เก มัล แฮ บยอน ฮัน กอท กัท ดา โก

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม โด ชอ อึม กวา กัท ดา โก

ซู ออบ ชิ ดัล แร มยอ จี แน โอน มัน นึน บัม ดึล

นี กา ออบ ชิ นึน นัน นอ มู ฮึม ดึล กอท กัท จี มัน

แต รน นอ โร อิน แฮ ซุม มี มัก คยอ นัน

กึท ออบ นึน ดา ทุม ซก กิ นา กิน ฮัน ซุม ซก

นิ กา คิ แดล กท ซึล นา ฮา นา ปุน นี จิ มัน

นิ กา กวี ชัน นา จี นึน แน จา ชิน นี มิ วอ

โอ นึล โด นัน อุท ซึม ยอ นา โด โมล แร จา ชิน นึล อิล รอ

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

[Bridge]

แน กา อิก ี จอก กี รัน กอล นัน นอ มู จัล รัล รา

นัน แม อิล มู เอ มี ฮัน ชิ กัน ซก เก

อี รอ เคด อ รอบ บยอ จิ จิ มัน Baby

นอ มัน นึน ออน เจ นา ซุน ซู ฮา เก นัม กิล บา แร

อี เก แน จิน ชิม มิน กอล นอล ฮยัง ฮัน มิด ดึม มิน กอล

จุก กอ โด นัล ตอ นา จี มา

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

Be the first to like.
loading...