เนื้อเพลง HI-FIVE – Xing

เพลง : HI-FIVE

ศิลปิน : Xing

เนื้อเพลง :

ชอ กึล กา ชี

นี กา ชึม มี บุล ทา โก อิซ ดา ยอน บุท จัม โก ชิพ ดา มยอน

คือ นู กา นอล มัก โก มวอ แร โด ซัง ควอน ออน ซอ

นี กุม เอ กอช นึน นัล กา ชี กอล ออ กา ยา แฮ

มัช จวอ แน ยา มอม จุล พอ ชึง กัท ทึน มี แรร กยอล โค โนว จี ชี มา

มอซ ชิน นอ รึล วี แฮ

ชึน นุน มุล อึน ดา มา รึล กอ ยา

ออน เชล กา มี โซ บอน ชิล กา นี

Don’t tell me What you do

Hi-five again

Fly high again

นี โซ มัง เอ ซน อึล บอด ออ บวา

เย ชอน อือ นอ โป ดา จา ชิน อิช เก

ยอล ชอง อึล ดอน ชยา do it for you

Bye bye fallin

Bye bye losin

โก กัช แฮ ชิน กุม อิล มยอล จยอ บวส

ชอล มัง วี ชุน ดัน ชึน มอล ริ ขา รา ชิล เด นี

คือ เก นอ อือ destiny

RAP

ซอ โซ บู ดิช ชิน อี ดู โชน อึน มิด ดึม มี แด

คือ แดล วี แฮ ซอ โน แร ฮัล เก แน เก คี แด

กุม กวา ฮัม เก เฮ นึน เด อีท นึน ยอล ซอง อิล ซวาน แป อิม ออซ ซอ

อู รั สี ฮี มัง อี มุง ชิ มยอน คัง ฮัร ฮิม มี ดวี ชิ

Hi-five again

มิจ นา นึน มี แร นา โน แร ฮัล เก บา โร นา รึล วี แฮ fly high again

กุม กวา ฮัม เก เด อีท นัน ยอล ซอง อิล ซวาด แป อิป ออซ ซอ

คี ดึก ฮ่ ชิ อา รอน แน โม ซึบ บา นัน โม นึน กอล ซัก ดา ฮี รวอซ ซอ

นอ รึล กา ดวอ ดอด ฮิน มุน อึล ยอล รา

Hi-five again

Fly high again

นี โซ มัง เอ ซน อึล บอด ออ บวา

เย ชอน อือ นอ โป ดา จา ชิน อิช เก

ยอล ชอง อึล ดอน ชยา do it for you

Bye bye fallin

Bye bye losin

โก กัช แฮ ชิน กุม อิล มยอล จยอ บวส

ชอล มัง วี ชุน ดัน ชึน มอล ริ ขา รา ชิล เด นี

คือ เก นอ อือ destiny

Hi-five again

Fly high again

นี โซ มัง เอ ซน อึล บอด ออ บวา

เย ชอน อือ นอ โป ดา จา ชิน อิช เก

ยอล ชอง อึล ดอน ชยา do it for you

Bye bye fallin

Bye bye losin

โก กัช แฮ ชิน กุม อิล มยอล จยอ บวส

ชอล มัง วี ชุน ดัน ชึน มอล ริ ขา รา ชิล เด นี

คือ เก นอ อือ destiny

Be the first to like.
loading...