เนื้อเพลง darkness eyes – TVXQ

เพลง : darkness eyes

ศิลปิน : TVXQ

เนื้อเพลง :

I’M JUST IN DEEP อาโออิ โคโดคุ โนะ (ยูมิ โนะ นาคา)

I DON’T KNOW HOW มาเอ นิ ซุซุมาซู (ทาชิโอมัตเต)

ฮากาเร โอชิเตคุ อิทซึวาริ โนะ คาเคระ

นิกิริ ทซึบุชิเต ชิตาตาริ โอชิรุ BLOOD

DARK IN MY MIND โบคุ วา โยวาซา นิ คาคุเรเต

เดกุชิ โนะ ไน คุโนอุ คาคาเอ

คาวาอิทา เซไค เททาซุอึนเดรุ

โคโคโระ ฟุคาคุ คาเรตา คาอึนโจว SEEK IN DARK

HERE IS NO LIGHT

ยุเมะ โนะ ฮาซามา ซามาโยว ทซึซุเค

DARKNESS ON MY EYES

คิโนอุ โยอุ โม อาซุ โม มิเอไน

โคทาเอ โว ซากาชิเต

โบคุ วา… โบคุ วา… อิตตาอิ โดโคะ เอ เอ โท อิเคบา อิอิ โนะ

ซตโต ซาวัตตารา ซุกุ นิ (โควาเรรุ)

มุโจว นา ยาซาชิซะ นาโด อิรานาอิ (อุโซทซึอิเต)

โอโมอิ โคโคโระ โน โทบิรา ชิเมทา มามา

อิคิ โมะ เดคิซุ โมกาคิ คุรุชิอึนเดรุ

I JUST โบคุ วา อิมา โมโรซา นิ ฮิตารุ โยะ

ซาอิอาคุ โนะ เอโกอิซุมุ เด

ทาคาคุ ฮาบามุ ยามิ โนะ โทริเด SEEK IN DARK

HERE IS NO LIGHT

ฮิโทมิ โทจิเต โฮโฮเออึนเดรุ

DARKNESS ON MY EYES

โอเคมากัตตา คานโจว โบคุ โว จามา ชิเต อิรุอึน ดา

โบคุ วา… โบคุ วา… โคทาเอ มิเอไน เซทซึโบว โนะ นาคา

เดกุชิ โน ไน คุโนอุ คาคาเอ

คาวาอิเต เซไค เททาซุอึนเดรุ

โคโคโระ ฟุคาคุ คาเรตา คาอึนโจว SEEK IN DARK

HERE IS NO LIGHT

ยุเมะ โนะ ฮาซามา ซามาโยว ทซึซุเค

DARKNESS ON MY EYES

คิโนว โยว โม อาซุ โม มิเอไน

โคทาเอ โว ซากาชิเต

โบคุ วา… โบคุวา… อิตตาอิ โดโคะ เอ เอ โท อิเคบา อิอิ โนะ

Be the first to like.
loading...