เนื้อเพลง The name I loved – SHINee

เพลง : The name I loved

ศิลปิน : SHINee

เนื้อเพลง :

온유) 손이 시려와

โซนี ชีรยอวา

사랑의 기억이 차갑게 다가와 아려온다

ซาราเง คีออกี ชากัมเก ทากาวา อารยออนดา

이제는 더이상 너를 부정하고 싶지 않은 나를 알고 있지만

อิเจนึน ทออิซัง นอรึล พูจองาโก ชิพจี อานึน นารึล อัลโก อิซจีมาน

가까이 있는 널 사랑할 수 없는 걸 알고 있기에

คากาอี อิซนึน นอล ซารางัล ซู ออบนึน กอลอัลโก อิซกิเอ

날 바라볼 수 없는 널 기다림이 너무 힘들어

นัล พาราบล ซูออบนึน นอลกิดาริมี นอมู ฮิมดือรอ

이젠 견딜 수 없어 이뤄질 수 없기에

อิเจน กยอนดิล ซูออบซอ อิรวอจิล ซูออบกิเอ~

온유/김연우) 내가 사랑했던 그 이름

เนกา ซารางแฮซดอน คืออีรึม

불러보려 나갈수록 너무 멀어졌던

พุลรอโบรยอ นากัล ซูรก นอมู มอรอจยอซดอน

온유) 그 이름 이제 적어놓고 난 울먹여

คือ อิรึม อิเจ ชอกอ นดโก นัน อุล มอกยอ

내안에 숨고 싶어져

แนอาเน ซุมโก ชิพอจยอ

온유/김연우)널 사랑할 수 밖에 없었던 그 날을 이젠 알아줘요

นอล ซารางัล ซูบักเก ออบซอซดอน คือนารึล อิเจน อารา จวอโย

김연우) 이룰 수 없는 사랑도 사랑 이니까

อิรุล ซูออบนึล ซารังโด ซารัง อินีกา

김연우) 혼자 할 수 없는 사랑이란 느낌은 내게 다가와

ฮนจา ฮัล ซูออบนึน ซารางีรัน นือกีมึน แนเก ทากาวา

시작 할 수도 없는 그리움들은 커져만 가고

ชิจัก ฮัล ซูโด ออบนึน คือรีอุมดือรึน คอจยอมัน คาโก

시린 가슴한켠엔 너의 향기만 남아

ชิริน คาซึมฮันคยอเนน นอเอ ฮยังกิมัน นามา

온유/김연우) 내가 사랑했던 그 이름

แนกา ซารังแฮซดอน คือ อิรึม

불러보려 나갈수록 너무 멀어졌던

พุลรอโบรยอ นากัลซูรก นอมู มอรอจยอซดอน

김연우) 그 이름 이제 적어놓고 나 울먹여

내안에 숨고 싶어져

คือ อิรึม อิเจ ชอกอนดโก นา อุลมอกยอ แนอาเนซุมโก ชิพอจยอ

온유/김연우) 널 사랑할수 밖에 없었던 그 날을 이제 알아줘요

นอล ซารังฮัล ซูบักเก ออบซอซดอน คือนารึล อิเจ อาราจวอโย

온유) 이룰 수 없는 사랑도 사랑이니까

อิรุล ซูออบนึน ซารังโด ซารางี นีกา

김연우) 수천 번을 돌이켜 처음에 나로 갈 순간에

ซูชอน บอนึล โอรีคยอ ชออือเม นาโร คัล ซุนกาเน

온유) 가슴 한 구석을 다 앗아갈 내 모습인걸

คาซึม ฮัน คูซอกึล ทา อาซากัล แน โมซือบินกอล

김연우) 내가 사랑했던 그 이름 (온유]내가

사랑했던)

แนกา ซารังแฮซดอน คืออีรึม(แนกาซารังแฮซดอน)

불러 보려 나갈 수록 너무 멀어졌던

พุลรอ โบรยอ นากัล ซูรก นอมู มอรอจยอซดอน

온유) 그 이름 이제 적어놓고 나 울먹여

내 안에 숨고 싶어져

คือ อีรึม อิเจ ชอกอนดโก นา อุลมอกยอ แนอาเนซุมโก ชิพอจยอ

온유/김연우) 널 사랑할 수 밖에 없었던 그 날을 이제 알아줘요

นอล ซารังฮัล ซูบักเกออบซอซดอน คือนารึล อิเจ อาราจวอโย

온유) 기를 수 없는 사랑도 사랑 이니까

คิรึล ซูออบนึน ซารังโด ซารัง อินีกา

김연우) 수천 번을 돌이켜 처음에 나로 갈 순간에

ซูชอน บอนึล โทรีคยอ ชออือเม นาโร คัล ซุนกาเน

온유) 가슴 한 구석을 다 앗아갈 내 모습인걸

คาซึม ฮัน คูซอกึล ทา อาซากัลป์ แน โมซือบินกอล

김연우) 내가 사랑했던 그 이름 (온유]내가 사랑했던)

แนกา ซารังแฮซดอน คืออิรึม(แนกา ซารังแฮซดอน)

불러 보려 나갈 수록 너무 멀어졌던

พุลรอ โบรยอ นากัล ซูรก นอมู มอรอจยอซดอน

온유) 그 이름 이제 적어놓고 나 울먹여

내 안에 숨고 싶어져

คือ อิรึม อิเจ ชอกอ นดโก นา อุลมอกยอ แน อาเน ซุมโก ชิพอจยอ

온유/김연우) 널 사랑할 수 밖에 없었던 그 날을 이젠 알아줘요

นอล ซารังฮัน ซูบักเกออบซอซดอน คือนารึล อิเจ อาราจวอโย

온유) 이룰 수 없는 사랑도 사랑 이니까

อิรุล ซู ออบนึน ซารังโด ซารัง อินีกา~

Be the first to like.
loading...