????????? please – lee so ra

???? : please

?????? : lee so ra

????????? :

?? ?? ?? ???

??? ?? ??? ? ???

? ?? ???

?? ?? ? ???

?? ???? ???

??? ?? ??? ????

?? ???? ???

????? ? ??

???? ?? ???? ???

???? ?? ???? ???

???? ?? ???

?? ????? ??

????? ? ??? ??

??? ??? ???

??? ?? ??? ? ???

?? ???? ???

?? ?? ? ???

???? ?? ???? ???

???? ?? ???? ???

???? ?? ???

?? ????? ??

????? ? ???

?? ?? ?? ???? ???

???? ?? ???? ???

???? ?? ???

?? ???? ??

????? ? ???

?? ?? ??

??

—————

L?i Nguy?n C?u

(Thanks Cindy ?ã d?ch)

Ko th? quên nh?ng em ?ã quên anh r?i.

N??c m?t em v?n r?i m?i khi ngh? v? anh

Th?t s? là em ko th? và ko có gì oán trách anh

Ch? riêng em ?ã m? ??c r?t nhi?u

Nh? th? d??ng nh? ch? nghe th?y ti?ng khóc nhi?u h?n ti?ng c??i trong ký ?c

Ph?i lãng quên ?i b?ng tình yêu khác

Em ghét ph?i ??i m?t v?i ?i?u ?ó

Làm th? nào có th? 1 l?n n?a quay l?i con ???ng ?ã qua?

Em ??c ao ???c 1 l?n làm l?i t? ??u

Em s? ch? ??i anh nh?ng ko th? ???c n?a vì ?ã quá mu?n r?i

M?i l?i nguy?n c?u ?ã tr? nên quá xa v?i

Em ko th? nói ???c ?i?u gì

L?n cu?i cùng này xin anh hãy l?ng nghe

Em ?ã có th? yêu r?t nhi?u cho ??n khi c?n th?nh n? c?a anh h?n c? nh?ng l?i xin l?i

Làm th? nào có th? 1 l?n n?a quay l?i con ???ng ?ã qua?

Em ??c ao ???c 1 l?n làm l?i t? ??u

Em s? ch? ??i anh nh?ng ko th? ???c n?a vì ?ã quá mu?n r?i

M?i l?i nguy?n c?u ?ã tr? nên quá xa v?i

Be the first to like.
loading...