เนื้อเพลง ความรักครั้งสุดท้าย – เทียรี่ เมฆวัฒนา

เพลง : ความรักครั้งสุดท้าย

ศิลปิน : เทียรี่ เมฆวัฒนา

เนื้อเพลง :

..เคยเสียใจ..เคยเจ็บมาจนมากมาย..

..มันมากไป..เกินกว่าใจจะรับไหว..

เมื่อความจริง..มันไม่มี..ใครเป็นเจ้าของใครได้

จ ะ ไ ป ฝื น . . ฝ่ า ค ว า ม จ ริ ง อี ก ทำ ไ ม ?

..สิ่งที่ดี..จะจด..และจำเก็บไว้..

แต่สิ่งไม่ดี..จะเป็นเพียงภาพลวงตา

เมื่อชีวิต..เกิดมา..รักไม่สมปรารถนา

..จะไม่ฝืน..โชคชะตา..อีกต่อไป..

*ความ..รักครั้ง..สุดท้าย..เธอ..เป็นคน..สุดท้าย

..ไม่มีทาง..จะรักใคร..จะรักเธอตลอดไป..

จ ะ รั ก เ ธ อ . . เ ป็ น ค น . . สุ ด ท้ า ย

จ ะ มั่ น ค ง . . ใ น รั ก ที่ มี ต่ อ เ ธ อ

..จะไม่เผลอ..ไม่ต้องกลับมาบอบช้ำ..

จะไม่ยอม..ให้ใจ..ต้องโดนใครมาตอกย้ำ

..ให้เจ็บซ้ำ..เพราะถลำไปรักใคร..

(ซ้ำ *,*)

จ ะ รั ก เ ธ อ . . เ ป็ น ค น . . สุ ด ท้ า ย

จ ะ รั ก เ ธ อ . . เ ป็ น ค น . . สุ ด ท้ า ย

Be the first to like.
loading...