????????? assolatuwassalam – raihan

???? : assolatuwassalam

?????? : raihan

????????? :

Solatullah salamullah

‘Ala thoha Rasulillah

Solatullah salamullah ( 2x )

‘Ala yasin habibillah     

Ilahana ma a’dalaq

Malikul kulliman malak

Labaika inn’alhamdalak( 2x )

Walmulku la syarikalak

           

Ilahi sallimil ummah      

Minal afati wanniqumah

Wamin hammim wamin ghummah

Istajib du’a ana ya Allah

                  

Ilahi najjina waksyif               

Jami’a aziyyatin wasrif

Maka idal ‘ida waltuf

Istajib du’a ana ya Allah       

Solatullah  Habibullah

Solatullah  Habibullah

???? ???? ???? ????

??? ?? ???? ????

???? ???? ???? ????

??? ?? ???? ????

????? ?? ?????

???? ?? ?? ???

???? ?? ????? ??

?????? ?? ???? ??

???? ??? ?????

?? ?????? ???????

??? ?? ??? ???

????? ?????? ?? ????

???? ???? ?????

???? ???? ?????

????? ????? ?????

????? ?????? ?? ????

Be the first to like.
loading...