เนื้อเพลง smile – lily

เพลง : smile

ศิลปิน : lily

เนื้อเพลง :

When you first left me I was wanting more

beni ilk terkettiğinde daha fazlasını istiyordum

But you were fucking that girl next door, what ja do that for

ama sen yan komuşu olan kzı yapıyordun,bu ne içindi ?

When you first left me I didn’t know what to say

beni ilk terk ettiğinde ne söyliyiceğimi bilmi,yordum

I never been on my own that way, just sat by myself all day

ben asla kendi yolmuda bulunmadım,sadece bütün gün tek başıma oturdum

I was so lost back then

o zamanlar kaybolmuştum

But with a little help from my friends

ama arkadaşlarımdan küçük bir yardımla

I found a light in the tunnel at the end

tünelin sonundaki ışığı buldum

Now you’re calling me up on the phone

şimdi beni telefondan arıyorsun

So you can have a little whine and a moan

öyleyse küçük bir şarap ve inilti alabilirsin

And it’s only because you’re feeling alone

ve bu sadce yanlız hissettiğin için

At first when I see you cry,

ilk aladığını gördüğümde

yeah it makes me smile, yeah it makes my smile

evet bu beni güldüroyor evet bu beni güldürüyor

At worst I feel bad for a while,

kısa bi süreliğine kendimi kötü hissetim

but then I just smile I go ahead and smile

ama sonra gülümsedim ileri gittim ve gülümsedim

Whenever you see me you say that you want me back

nezaman beni görürsen geri istediğini söylüyorsun

And I tell you it don’t mean jack, no it don’t mean jack

ve sana anlattım bu o anlama gelmiyor jac,bu o anlama gelmiyor

I couldn’t stop laughing, no I just could help myself

gülmemi durduramıyorum,hayır sadece kendime yardım ediyorum

See you messed up my mental health I was quite unwell

görüşür dağılmış akıl sağlığım rahatsızlığı bırakıyorum

I was so lost back then

o zamanlar kaybolmuştum

But with a little help from my friends

ama arkadaşlarımdan küçük bir yardımla

I found a light in the tunnel at the end

tünelin sonundaki ışığı buldum

Now you’re calling me up on the phone

şimdi beni telefondan arıyorsun

So you can have a little whine and a moan

öyleyse küçük bir şarap ve inilti alabilirsin

And it’s only because you’re feeling alone

ve bu sadce yanlız hissettiğin için

At first when I see you cry,

ilk aladığını gördüğümde

yeah it makes me smile, yeah it makes my smile

evet bu beni güldüroyor evet bu beni güldürüyor

At worst I feel bad for a while,

kısa bi süreliğine kendimi kötü hissetim

but then I just smile I go ahead and smile

ama sonra gülümsedim ileri gittim ve gülümsedim

lalalalalalalalalalalalalalalala lalala

At first when I see you cry,

ilk aladığını gördüğümde

yeah it makes me smile, yeah it makes my smile

evet bu beni güldüroyor evet bu beni güldürüyor

At worst I feel bad for a while,

kısa bi süreliğine kendimi kötü hissetim

but then I just smile I go ahead and smile

ama sonra gülümsedim ileri gittim ve gülümsedim

Be the first to like.
loading...