เนื้อเพลง Salam – zain bhikha

เพลง : Salam

ศิลปิน : zain bhikha

เนื้อเพลง :

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Ja‘alna ‘s-salama shi‘ara ‘l-lana

wa bismi ‘s-salamin taqayna lana

Ja‘alna ‘s-salama shi‘ara ‘l-lana

wa bismi ‘s-salamin taqayna lana

Li-taj’ala Ya Rabbu ayyamana ‘ala hadhihi ‘l-ardi bushra salam

Li-taj’ala Ya Rabbu ayyamana ‘ala hadhihi ‘l-ardi bushra salam

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

We made peace a symbol of ours;

in the name of peace we gather here now.

O Lord! please make these days of ours

on this earth filled with peace.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Fa Ya Rabbu innaka anta ‘s-Salam

minka ‘s-Salamu ilayka ‘s-Salam

Li amrika yarji‘u amru ‘l-anam

bayna yadayka qulubu ‘l-anam

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

So Lord, indeed! You are as-Salam, from

You comes salam and with You is salam

To You belongs the command of all things;

between Your hands are the hearts of all beings

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Peaceful, peaceful, peaceful peace

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Salamun, salamun, salamun, salam.

Be the first to like.
loading...