เนื้อเพลง Twins(Knock out) – Super Junior

เพลง : Twins(Knock out)

ศิลปิน : Super Junior

เนื้อเพลง :

[시원] 그녀를 찾지마 더이상 너에게 아무런 감정도 남아 있질 않대

[시원] คือนยอนรึล ชัทจีมา ทออีซัง นออีกี อามูรอน คัมจองโด นามา อิดจิล อันเท

[한경] 이제 더는 비굴해지려고 하지마 이미 네 자존심은 바닥에 있는걸

[한경] อีเจ ทอนึน พีกูเลจีรยอโก ฮาจีมา อีมี นี ชาจนชีมึน พาดาเก อินนึนกอล

[성민] (아냐 그건 아니야) [이특] 아냐 그건 아니야 [성민] (그녀 하나 뿐인데)

[성민] (อานยา กือกอน อานียา) [이특] อานยา กือกอน อานียา [성민] (คือนยอ ฮานา ปูนินเด)

[희철] 내겐 보이지 않는 내 가슴의 그림자 또 다시 날 패배자의 어둠 안에 가두지

[희철] เนเกน โพอีจี อันนึน เน คาซือเม คือริมจา โต ทาชี นัล เพเบจาเย ออดุม อาเน คาดูจี

[강인] (강해져야 했는데) [성민] 강해져야 했는데 [강인] (이건 내가 아닌 걸)

[강인] (คาเงจยอยา เฮนนึนเด) [성민] คาเงจยอยา เฮนนึนเด [강인] (อีกอน เนกา อานิน กอล)

[려욱] 내안에 나를 죽여 끝까지 싸워 이겨

[려욱] เนอาเน นารึล ชูกยอ กึทกาจี ซาวอ อีกยอ

[기범] I wanna Knock out 저 운명은 반드시 제 갈 길을 가지

Knock out 피하려 해도 절대 소용 없지

Knock out 받아들여 You can’t do this fight Because

[기범] I wanna Knock out ชอ อุนมยองึน พันดือชี เจ กัล กีรึล คาจี

Knock out พีฮารยอ เฮโด ชอลเด โซยง ออบจี

Knock out พาดาดือรยอ You can’t do this fight Because

[강인] 네게선 그녀가 기대할게 없잖아

[강인] เนเกซอน คือนยอกา คีเดฮัลเก ออบจานา

[동해] I wanna Knock out 아냐 나는 거부하겠어 그대로

Knock out 타협하는 삶을 사는것 I wanna,

Knock out 내가 원하는 건 모두다

[동해] I wanna Knock out อานยา นานึน คอบูฮาเกทซอ คือเดโร

Knock out ทาฮยอบีนึน ซัลมึน ซานึนกอท I wanna,

Knock out เนกา วอนานึน กอน โมดูดา

[All] 끝까지 싸워 난 Reason is I’m alive

[All] กึทกาจี ซาวอ นัน Reason is I’m alive

[성민] 어릴 적부터 난 존재감이 없었지 주목을 받은 적 단 한 번도 없어

[성민] ออริล ชอกปูทอ นัน ชนเจกามี ออบซอทจี ชูโมกึล พาดึน ชอก ทัน ฮัน พอนโด ออบซอ

[시원] 튀지마 하지마 그냥 중간 만큼만 그저 그런 삶인걸 정해놔 버렸어

[시원] ทวีจีมา ฮาจีมา คือนยัง ชุงกัน มันคึมมัน คือจอ คือรอน ซังมินกอล ชอเงนวา พอรยอทซอ

[이특] (나는 하나뿐 인 걸) [예성] 나는 하나뿐 인 걸 [이특] (특별해야 했는데)

[이특] (นานึน ฮานาปุน อิน กอล) [예성] นานึน ฮานาปุน อิน กอล [이특] (ทึกปยอเลยา เฮนนึนเด)

[한경] 내겐 보이지 않는 내 가슴의 그림자 또 다시 날 패배자의 어둠안에 가두지

[한경] เนเกน โพอีจี อันนึน เน คาซือเม คือริมจา โต ทาชี นัล เพเบจาเย ออดุม อาเน คาดูจี

[이특] I don’t really understand 더 큰 상처 뿐인데

[이특] I don’t really understand ทอ คึน ซังชอ ปูนินเด

[강인] 내안에 나를 죽여 끝까지 싸워 이겨

[강인] เนอาเน นารึล ชูกยอ กึทกาจี ซาวอ อีกยอ

[희철] I wanna Knock out 주어진 삶에 승복해 어차피

Knock out 이 세상에 너는 작은 점 안그래

Knock out 받아들여 You can’t do this fight Because

[희철] I wanna Knock out ชูออจิน ซัลเม ซึงโบเค ออชาพี

Knock out อี เซซาเง นานึน ชากึน ชอม อันคือเร

Knock out พาดาดือรยอ You can’t do this fight Because

[동해] 나약한 너인걸 벌써 잊어버렸나

[동해] นายาคัน นออินกอล พอลซอ อีจอบอรยอนนา

[은혁] I wanna Knock out 아냐 나는 거부하겠어 운명은

Knock out 개척하는 나의 전리품 I wanna,

Knock out 분명한것 하나 없지만

[은혁] I wanna Knock out อานยา นานึน คอบูฮาเกทซอ อุนมยองึน

Knock out เคชอคานึน นาเย ชอนรีพุม I wanna,

Knock out พุนมยองันกอท ฮานา ออบจีมัน

[All] 끝까지 싸워 난 Reason is I’m alive.

[All] กึทกาจี ซาวอ นัน Reason is I’m alive.

[기범] You know I wanna out the light I wanna, Knock out You know I wanna start a fight I wanna,

Knock out You know I wanna do this right

[이특] 더 이상 포기는 나에게 어울리지 않는걸

[이특] ทอ อีซัง โพกีนึน นาเอเก อออุลรีจี อันนึนกอล

[한경] I wanna Knock out 내 안에 너를 죽였어 나에겐

Knock out 망설일 시간조차 없는 걸 I wanna,

Knock out 내 인생의 페이지를 원점에

[한경] I wanna Knock out เน อาเน นอรึล ชูกยอทซอ นาเอเกน

Knock out มังซอริล ชีกันโจชา ออบนึน กอล I wanna,

Knock out เน อินเซเง เพอีจีรึล วอนจอเม

[예성] Get to get you out of my life

[동해] I wanna Knock out 주어진 삶에 승복해 어차피

Knock out 이 세상에 너는 작은 점 안그래

Knock out 받아들여 You can’t do this fight! Because

[동해] I wanna Knock out ชูออจิน ซัลเม ซึงโบเค ออชาพี

Knock out อี เซซาเง นานึน ชากึน ชอม อันคือเร

Knock out พาดาดือรยอ You can’t do this fight Because

[강인] 나약한 너인걸 벌써 잊어버렸나

[강인] นายาคัน นออินกอล พอลซอ อีจอบอรยอนนา

[희철] I wanna Knock out 아냐 나는 거부하겠어 운명은

Knock out 개척하는 나의 전리품 I wanna,

Knock out 분명한 것 하나 없지만

[희철] I wanna Knock out อานยา นานึน คอบูฮาเกทซอ อุนมยองึน

Knock out เคชอคานึน นาเย ชอนรีพุม I wanna,

Knock out พุนมยองัน กอท ฮานา ออบจีมัน

[All] 끝까지 싸워 난 Reason is I’m alive

[All] กึทกาจี ซาวอ นัน Reason is I’m alive

Be the first to like.
loading...