เนื้อเพลง ตามใจเธอ – suburbian

เพลง : ตามใจเธอ

ศิลปิน : suburbian

เนื้อเพลง :

เ ธ อ มี ค น ร า ย ล้ อ ม เ ธ อ ฉั น ก็ ค น ห นึ่ ง

เ ธ อ มี ค น ค อ ย รั ก เ ธ อ แ ต่ ฉั น ไ ม่ มี สั ก ค น

แ ป ล ก มั้ ย ที่ เ ร า ส อ ง แ ต ก ต่ า ง กั น เ ห ลื อ เ กิ น

แ ต่ ฉั น ก็ ยั ง จ ะ รั ก เ ธ อ แ ม้ ว่ า จ ะ เ จ็ บ เ พี ย ง ใ ด

ก ลั ว ว่ า เ ธ อ ไ ม่ รั ก เ ร า สุ ด ท้ า ย ก็ ต้ อ ง เ จ็ บ

แ ต่ วั น นี้ ฉั น ยั ง สุ ข ใ จ เ พ ร า ะ ฉั น นั้ น มี เ ธ อ อ ยู่ ใ ก ล้ ๆ

ไ ม่ ว่ า จ ะ ทุ ก ข์ สั ก เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ จ ะ ส่ ง ยิ้ ม ใ ห้ เ ธ อ ไ ป

ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ เ ธ อ ต้ อ ง ร้ อ น ใ จ แ ม้ สั ก วั น ห นึ่ ง . . .

เ พ ร า ะ เ ธ อ คื อ ค น ที่ ฉั น เ ฝ้ า ร อ เ ธ อ ค น ที่ ฉั น เ ข้ า ใ จ

ว่ า เ ธ อ คื อ ค น นั้ น ที่ ฉั น ฝั น ใ ฝ่

ต่ อ ใ ห้ ต้ อ ง ร อ อี ก น า น เ ท่ า ไ ห ร่ ฉั น ก็ ย อ ม

เ ธ อ คื อ เ ห ตุ ผ ล ที่ ฉั น ต้ อ ง ท น

ป ว ด ใ จ ใ น ย า ม ที่ ฉั น สั บ ส น

เ พ ร า ะ รั ก เ ธ อ ค น นี้ ฉั น เ ล ย อ ด ท น

จ ะ คิ ด ยั ง ไ ง ก็ ต า ม ใ จ เ ธ อ . . . .

Be the first to like.
loading...