????????? ??? – ???

???? : ???

?????? : ???

????????? :

??? ????

lang ya yue / yi ren qiao cui

A crescent moon, my loved one is waned and sallow

??? ?????

wo ju bei / yin jin le feng xue

I raise a cup and drank in the frost

???????

shi shui da fan qian shi gui

Who overturned the box of incarnations

?????

re chen ai shi fei

Evoking arguments

??? ????

yuan zi jue / ji fan lun hui

A predestined formula of fate undergoes countless reincarnations

??? ??????

ni suo mei / ku hong yan huan bu hui

You frowned, crying for love lost

????????

zong ran qing shi yi jing cheng hui

Even if the annals of history had already become dust

????

wo ai bu mie

My love will not disappear

????????

fan hua ru san qian dong liu shui

Grandeur is like three thousand waters flowing south

????????

wo zhi qu yi piao ai liao jie

Yet I only choose a ladle of love to comprehend

???????

zhi lian ni hua shen de die

Only long for your butterfly incarnation

???? ?????

ni fa ru xue / qi mei le li bie

Your hair is like snow, making our parting chillingly beautiful

???????

wo fen xiang gan dong le shui

Who’s moved by my (offerings of) incense?

????????

yao ming yue rang hui yi jiao jie

Inviting the full moon to highlight my memories

???????

ai zai yue guang xia wan mei

Love becomes pure beneath the moonlight

???? ?????

ni fa ru xue / fen fei le yan lei

Your hair is like snow, your tears are flying

???????

wo deng dai cang lao le shui

Who had waned while I waited?

??? ?????

hong chen zui / wei xun de sui yue

In the era of mortal intoxication

???? ???????

wo yong wu hui / ke yong shi ai ni de bei

I’ll use my devotion to carve a tablet of love for you

(Rap)

???? ?????

ni fa ru xue / qi mei le li bie

Your hair is like snow, making our parting chillingly beautiful

???????

wo fen xiang gan dong le shui

Who is moved by my (offerings of) incense?

????????

yao ming yue rang hui yi jiao jie

Inviting the full moon to highlight my memories

???????

ai zai yue guang xia wan mei

Love becomes pure beneath the moonlight

???? ?????

ni fa ru xue / fen fei le yan lei

Your hair is like snow, your tears are flying

???????

wo deng dai cang lao le shui

Who had waned while I waited?

??? ?????

hong chen zui / wei xun de sui yue

In the era of mortal intoxication

???? ???????

wo yong wu hui / ke yong shi ai ni de bei

I’ll use my devotion to carve a tablet of love for you

??? ~

la er la ~

La er la~

????? ???

tong jing ying wu xie / zha mai wei

The bronzed mirror reflects a picture of innocence and pigtails

???? ???????

ni ruo sa ye / jin sheng wo ba jiu feng pei

Since you (coyly) requested, I’ll keep you company and drink with you in this life

Be the first to like.
loading...