เนื้อเพลง only i – F4

เพลง : only i

ศิลปิน : F4

เนื้อเพลง :

ก่าน ฉิง เหย่ สวี่ ฮุ่ย ซาง เหริน

หว่อ ปู้ พ่า หนี่ เหิ่น ฉาน เหริ่น

โจ้ว จ้าน ไจ้ หนี่ เตอ เหยี่ยน เฉียน

เย่า หนี่ หมิง ไป๋ หว่อ เตอ อ้าย โหย่ว

ตวอ หวัน เจิ่ง

ไท่ หยาง

ตุ้ย หนี่ หว่อ โจ้ว ซื่อ ไท่ หยาง

เหมย โหย่ว สว่อ เว่ย เตอ เย่ หวั่น

เจ้า เลี่ยง หนี่ เตอ อี เชีย

หนี่ ก่าน ปู้ ก่าน

* ฟง เลอ อี ย่าง

หว่อ ซื่อ ขวง ว่าง

อิน เหวย หนี่ จื๋อ เตอ

หว่อ ไฉ เจ้อ ย่าง

เสิน เมอ หว่อ โตว

ปู้ เยวี่ยน ชิง ฉู่

โจ้ว ป้า เต้า เตอ

เจิ้ง ซื่อ เจอ หนี่

ยร่าง หนี่ อู๋ ฝ่า ส่าน ตว่อ

ซื่อ เจี้ย จือ เซิ่ง เซี่ย หว่อ

จือ โหย่ว หว่อ

เหมย โหย่ว ตี้ เอร้อ เสวี่ยน เจ๋อ

เซิน ชู หนี่ อี๋ ฮั่ว เตอ ซวง โส่ว

จือ กว่าน เกิน เจอ หว่อ

หนี่ เสี่ยง เย่า เตอ หมิง เทียน

จือ กว่าน ซวอ ชู โข่ว

หว่อ ปู้ เสี่ยง ตาง หนี่ เผิง โหย่ว

เปี๋ย เฟ่ย ซิน หว่อ ไท่ ลั่น เตอ เจี้ย โข่ว

ปิ้ง ปู้ เสี่ยง เติ่ง โฮ่ว

ล่าง เฟ่ย ไท่ ตวอ สือ เจียน

อ้าย ฮุ่ย ลิว โจ่ว

เสิ่น มว่อ ปู้ เติ่ง อวี๋ เตี่ยน โถว

กง จี ปู้ เหนิง เฉวียน เค่า ฝาง โส่ว

เจิน หลี่ หย่ง เหยวี่ยน

จือ โหย่ว อี เก้อ

เหนิง เก่ย หนี่ สว่อ โหย่ว เตอ เหริน

เจิน เตอ จือ โหย่ว หว่อ

จือ โหย่ว หว่อ

เจิน เตอ จือ โหย่ว หว่อ /

(ซ้ำ *)

Be the first to like.
loading...