????????? huo yuan jia – jay chou

???? : huo yuan jia

?????? : jay chou

????????? :

? ???? ?????

he ming you ji hui he lei tai deng zhe

Humph, How many rounds are there in life, the arena is waiting

????? ?????

shen shi zhuang yin le she me leng xiao zhe

After winning a death duel, who’s smiling coldly?

???? ?????

tian xia shui de di yi you ru he

Who controls the fraternity? So what if (you) are the first

??? ?????

zhi gan she wo bei shang wu de

Stop interfering in my martial rules

?? ???? ??? ??????

wo de quan jiao liao de que nai he du zheng xu ming yi ge

My punches and kicks are great but I only gained a meaningless title

???? ???? ??? ??????

jiang hu nan che shui shi qiang zhe shui zheng yi tong wu lin de zhi ge

The martial fraternity is too hard to predict. Who will be the strongest? Who will have the qualifications to rule the whole fraternity?

???????? ????? ??????

xiao cheng li sui yue liu guo qu qing che de yong qi xi yi guo de hui yi

Time passes fast in the city, the limpid courage washed away my memories

???? ??????

wo ji de ni jiao ao de huo xia qu

I’ll remember you, living on proudly

???? ???? ??????????

huo *9 jia quan de tao lu zhao shi ling huo

Huo (*9) family punch’s moves are flexible

???? ???? ??????????

wo (*8) huo zhe shen ming jiu gai wan zheng du guo

I (*8) I have lived life and should live to the finish

???? ???? ??????????

wo (*9) guo chuo ruan luo cong lai bu su yu wo

I (*8) Mistakes and weakness will never come from me

???? ???? ??????????

Huo (*8) wo men jing wu chu shou wu ren neng duo

I (*8) None can evade when our fine moves are executed

Be the first to like.
loading...