เนื้อเพลง Qing Fei De Yi – Kim Yeon Woo

เพลง : Qing Fei De Yi

ศิลปิน : Kim Yeon Woo

เนื้อเพลง :

좀더 멋진 남자보다 다른 그 무엇보다

ชมดา มอดจิน นัมจาโบดา ทารึน คือ มูออดโบดา

좋은 남자가 되고 싶어 너를 위해

โชฮึน นัมจากา ดวีโก ชิพพอ นอรึล วีแฮ

아무리 힘들어도 울지 않고

อามูรี ฮิมดึลรอโด อุลจี อันโก

겁먹지도 않는 너는 부러울것 하나 없는

คอบมอกจีโด อันนึน นอนึน บูรออุลกอด ฮานา ออบนึน

내게 단하나의 꿈인거야

แนเก ทันฮานาเอ กุมอินกอยา

난 너만 있으면 돼 나를 봐

นัน นอมัน อิดซือมยอน ดแว นารึล บวา

이제 다른 누군 보지마 가끔 내가 싫기도 하고

อีเจ ทารึน นูกุน โบจีมา คากึม แนกา ชิลกีโด ฮาโก

아직 미덥지도 않겠지만 나도 날 알아가는 중인걸

อาจิก มีดอบจีโด อันเกดจีมัน นาโด นัล อัลรากานึน จุงอินกอล

조금 기다려줄수 있니

โชกึม คีดารยอจุลซู อิดนี

너를 사랑하는 한사람 너의 단하나의 남자로

นอรึล ซารังฮานึน ฮันซารัม นอเอ ทันฮานาเอ นัมจาโร

별로 예쁘지도 않고 여자답진 않아도

บยอลโร เยปือจีโด อันโก ยอจาดับจิน อันนาโด

니안에 맑은 특별함은 내겐 보여

นีอันเน มัลกึน ทึกพยอลฮัมมึน แนเกน โบยอ

처음엔 알아보지 못했었어

ชออึมเมน อัลราโบจี มดแฮดซอดซอ

니가 나의 사랑인걸 내 마음을 눈뜨게한

นีกา นาเอ ซารังอินกอล แนมาอึมมึล นุนตือเกฮัน

세상 단하나의 꽃이란걸

เซซัง ทันฮานาเอ กดชีรันกอล

난 너만 있으면 돼 나를 봐 이제 다른 누군 보지마

นัน นอมัน อิดซือมยอน ดแว นารึล บวา อีเจ ทารึน นูกุน โบจีมา

가끔 내가 싫기도 하고 아직 미덥지도 않겠지만

คากึม แนกา ชิลกีโด ฮาโก อาจิก มีดอบจีโด อันเกดจีมัน

나도 날 알아가는 중인걸 조금 기다려줄수 있니

นาโด นัล อัลรากานึน จุงอินกอล โชกึม คีดารยอจุลซู อิดนี

너를 사랑하는 한사람 너의 단하나의 남자로

นอรึล ซารังฮานึน ฮันซารัม นอเอ ทันฮานาเอ นัมจาโร

아무리 강한 너라도 지쳐버릴 때 있겠지

อามูรี คังฮัน นอราโด ชีชยอบอรีล แต อิดเกดจี

그럴땐 내게로 와서 내품안에서 울어줄래

คือรอลแตน แนเกโร วาซอ แนพุมอันเนซอ อุลรอจุลแร

난 너만 있으면 돼나를 봐 이제 다른 누군 보지마

นัน นอมัน อิดซือมยอน ดแว นารึล บวา อีเจ ทารึน นูกุน โบจีมา

가끔 내가 싫기도 하고 아직 미덥지도 않겠지만

คากึม แนกา ชิลกีโด ฮาโก อาจิก มีดอบจีโด อันเกดจีมัน

나도 날 알아가는 중인걸 조금 기다려줄수 있니

นาโด นัล อัลรากานึน จุงอินกอล โชกึม คีดารยอจุลซู อิดนี

너를 사랑하는 한사람너의 단하나의 남자로

นอรึล ซารังฮานึน ฮันซารัม นอเอ ทันฮานาเอ นัมจาโร

너의 단하나의 남자로

นอเอ ทันฮานาเอ นัมจาโร

Be the first to like.
loading...