เนื้อเพลง As Much As I Love – tim

เพลง : As Much As I Love

ศิลปิน : tim

เนื้อเพลง :

사랑한 만큼 ซารังฮัน มันคึม

비겁해요 그대는 만날 수도 없단 걸 알면서도

나를 걱정하네요

พีกอแบโย คือแดนึน มันนัล ซูโด ออบดัน กอล อัลมยอนซอโด นารึล คอกจองฮา เนโย

마음을 달래도 갈려진 자석같이 그대를 찾아요

มาอึมมึล ดัลแรโด คัลรยอจิน จาซอกกัดชี คือแดรึล ชัดจาโย

허락할 수 있어요 다만 잊진 못하죠

ฮอรอกคัล ซู อิดซอโย ทามัน นิดจิน มดทาจโย

웃는 모습으로 놓아주고 싶지만

อุดนึน โมซึบบือโร โนอาจูโก ชิพจีมัน

그대가 내게 흘려준 그 눈물에 가슴이 아릴 때면

คือแดกา แนเก ฮึลรยอจุน คือ นุนมุลเล คาซึมมี อาริล แต มยอน

그땐 어떻게 해야 하나요

คือแตน ออตอเค แฮยา ฮานาโย

두 번 다시 마주치지 않기로 해요 그댈 보면 약해질 테니

ดู บอน ทาชี มาจูชีจี อันกีโร แฮโย คือแดล โพมยอน ยักแคจิล เทนี

걱정하지 마요 나 잊을 거예요 사랑한 만큼만 아플게요

คอกจอง งาจี มาโย นา อิดจึล กอเยโย ซารังฮัน มันคึมมันอาพึลเกโย

아직 어렸나 봐요 자신만을 사랑한 어린아이처럼

อาจิก กอ รยอด นา บวาโย จาชินมันนึล ซารังฮัน ออรินนาอีชอรอม

부끄러워서

บูกือ รอ วอ ซอ

제 자릴 찾아도 이미 우린 길을 잃어 버렸나 봐요

เจ จาริล ชาจาโด อีมี อูริน กิลลึล อินฮอ บอ รยอด นา บวาโย

걱정하진 말아요 그래도 죽진 않아요

คอกจองฮาจิน มัลลาโย คือแร ชุกจิน อันนาโย

한동안 아프면 괜찮겠죠 다만

ฮันดงงัน อาพือมยอน คเวนชันเกดจโย ดามัน

그대가 즐겨 부르던 그 노래가 내 맘을 괴롭히면

คือแดกา จึลคยอ บูรือดอน คือ โนแรกา แน มามึล คเว รบพีมยอน

그땐 어떡하면 좋아요

คือแตน ออตอคามยอน โจอาโย

두 번 다시 마주치지 않기로 해요 그댈 보면 약해질 테니

ดู บอน ทาชี มาจูชีจี อันกีโร แฮโย คือแดล โพมยอน ยักแคจิล เทนี

걱정하지 마요 나 잊을 거예요 사랑한 만큼만 아플게요

คอกจอง งาจี มาโย นา อิดจึล กอเยโย ซารังฮัน มันคึมมันอาพึลเกโย

용서하기로 해요 서로 몰랐었죠 사랑에 의미를

ยงซอฮากีโร แฮโย ซอโร มลรัดซอดจโย ซารังเง อีมีรึล

이별이 오는 건 혼자 몰랐었죠

อี บยอลลี โอนึน กอน ฮนจา มลรัดซอดจโย

그대가 너무 보고 싶어 방황하겠죠

คือแดกา นอมู โบโก ชิพพอ บัง ฮวัง ฮาเกดจโย

그 고통마저 잡고 싶겠죠

คือ โคทงมาจอ จับโก ชิพเกดจโย

아픈 만큼 더 강해지길 바래요

อาพึน มันคึม ดอ คังแฮจีกิล บาแรโย

좋은 사람 만나 그대를 잊겠지만

โจอึน ซารัม มันนา คือแดรึล อิดเกดจีมัน

사랑한 추억만 남길게요

ซารังฮัน ชูออกมัน นัมกิลเกโย

credit: z-degreesNET

Be the first to like.
loading...