เนื้อเพลง แคนลำโขง – มณีมุกดา

เพลง : แคนลำโขง

ศิลปิน : มณีมุกดา

เนื้อเพลง :

แล่นแตร แล่นแตรแต้ตูแล ตูแล่นแตร ฟังฟังแน่ เพลงแคนลำโขงต้งโตดต่ง

เสียงพิณเคล้าแคนตะแล ลิแล่นแตร โอ้ลำโขงเอยก่อนนี้เคย มาพลอดฟัง

โขงงาม ยามสายัณห์เบิ่งทุกวัน บ่มีเบื่อตา เบิ่งขอบฟ้า บ่มีจืดจางเพลงแคนอ้ายเว้า

กล่อมฮักเฮา จนรุ่งสางเสียงแคน ม่วนบ่วาง กล่อมเรียกนางมาริมฝั่งโขง เชื่อมฮักโยง

ให้มีเยื่อใยมาตะละบัดนี้หนอ ข้อยนี้รอ อ้ายอยู่ไสเสียงแคน อ้ายจากไป

ปวดหัวใจ ตะละนางเฝ้ารอบ่ได้พ้อหน้าอ้ายอีกเลย แคนลำโขงนอ ข้าน้อยรอเคยชื่นเชย

โอ้แคนลำโขงเอยจากลับเลย บ่หันกลับมา ดอกเอื้องฟ้า กำลังร่วงโรยแล่นแตร แล่นแตร

แต้ตูแล ตูแล่นแตรฟังฟังแน่เพลงแคนลำโขง ต้งโตดต่งเสียงพิณเคล้าแคน

ตะแล ลิแล่นแตร

Be the first to like.
loading...