เนื้อเพลง Twins(KnockOut) – super junior

เพลง : Twins(KnockOut)

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

[시원] 그녀를 찾지마 더이상 너에게 아무런 감정도 남아 있질 않대

[시원] คือนยอนรึล ชัทจีมา ทออีซัง นออีกี อามูรอน คัมจองโด นามา อิดจิล อันเท

[한경] 이제 더는 비굴해지려고 하지마 이미 네 자존심은 바닥에 있는걸

[한경] อีเจ ทอนึน พีกูเลจีรยอโก ฮาจีมา อีมี นี ชาจนชีมึน พาดาเก อินนึนกอล

[성민] (아냐 그건 아니야) [이특] 아냐 그건 아니야 [성민] (그녀 하나 뿐인데)

[성민] (อานยา กือกอน อานียา) [이특] อานยา กือกอน อานียา [성민] (คือนยอ ฮานา ปูนินเด)

[희철] 내겐 보이지 않는 내 가슴의 그림자 또 다시 날 패배자의 어둠 안에 가두지

[희철] เนเกน โพอีจี อันนึน เน คาซือเม คือริมจา โต ทาชี นัล เพเบจาเย ออดุม อาเน คาดูจี

[강인] (강해져야 했는데) [성민] 강해져야 했는데 [강인] (이건 내가 아닌 걸)

[강인] (คาเงจยอยา เฮนนึนเด) [성민] คาเงจยอยา เฮนนึนเด [강인] (อีกอน เนกา อานิน กอล)

[려욱] 내안에 나를 죽여 끝까지 싸워 이겨

[려욱] เนอาเน นารึล ชูกยอ กึทกาจี ซาวอ อีกยอ

[기범] I wanna Knock out 저 운명은 반드시 제 갈 길을 가지

Knock out 피하려 해도 절대 소용 없지

Knock out 받아들여 You can’t do this fight Because

[기범] I wanna Knock out ชอ อุนมยองึน พันดือชี เจ กัล กีรึล คาจี

Knock out พีฮารยอ เฮโด ชอลเด โซยง ออบจี

Knock out พาดาดือรยอ You can’t do this fight Because

[강인] 네게선 그녀가 기대할게 없잖아

[강인] เนเกซอน คือนยอกา คีเดฮัลเก ออบจานา

[동해] I wanna Knock out 아냐 나는 거부하겠어 그대로

Knock out 타협하는 삶을 사는것 I wanna,

Knock out 내가 원하는 건 모두다

[동해] I wanna Knock out อานยา นานึน คอบูฮาเกทซอ คือเดโร

Knock out ทาฮยอบีนึน ซัลมึน ซานึนกอท I wanna,

Knock out เนกา วอนานึน กอน โมดูดา

[All] 끝까지 싸워 난 Reason is I’m alive

[All] กึทกาจี ซาวอ นัน Reason is I’m alive

[성민] 어릴 적부터 난 존재감이 없었지 주목을 받은 적 단 한 번도 없어

[성민] ออริล ชอกปูทอ นัน ชนเจกามี ออบซอทจี ชูโมกึล พาดึน ชอก ทัน ฮัน พอนโด ออบซอ

[시원] 튀지마 하지마 그냥 중간 만큼만 그저 그런 삶인걸 정해놔 버렸어

[시원] ทวีจีมา ฮาจีมา คือนยัง ชุงกัน มันคึมมัน คือจอ คือรอน ซังมินกอล ชอเงนวา พอรยอทซอ

[이특] (나는 하나뿐 인 걸) [예성] 나는 하나뿐 인 걸 [이특] (특별해야 했는데)

[이특] (นานึน ฮานาปุน อิน กอล) [예성] นานึน ฮานาปุน อิน กอล [이특] (ทึกปยอเลยา เฮนนึนเด)

[한경] 내겐 보이지 않는 내 가슴의 그림자 또 다시 날 패배자의 어둠안에 가두지

[한경] เนเกน โพอีจี อันนึน เน คาซือเม คือริมจา โต ทาชี นัล เพเบจาเย ออดุม อาเน คาดูจี

[이특] I don’t really understand 더 큰 상처 뿐인데

[이특] I don’t really understand ทอ คึน ซังชอ ปูนินเด

[강인] 내안에 나를 죽여 끝까지 싸워 이겨

[강인] เนอาเน นารึล ชูกยอ กึทกาจี ซาวอ อีกยอ

[희철] I wanna Knock out 주어진 삶에 승복해 어차피

Knock out 이 세상에 너는 작은 점 안그래

Knock out 받아들여 You can’t do this fight Because

[희철] I wanna Knock out ชูออจิน ซัลเม ซึงโบเค ออชาพี

Knock out อี เซซาเง นานึน ชากึน ชอม อันคือเร

Knock out พาดาดือรยอ You can’t do this fight Because

[동해] 나약한 너인걸 벌써 잊어버렸나

[동해] นายาคัน นออินกอล พอลซอ อีจอบอรยอนนา

[은혁] I wanna Knock out 아냐 나는 거부하겠어 운명은

Knock out 개척하는 나의 전리품 I wanna,

Knock out 분명한것 하나 없지만

[은혁] I wanna Knock out อานยา นานึน คอบูฮาเกทซอ อุนมยองึน

Knock out เคชอคานึน นาเย ชอนรีพุม I wanna,

Knock out พุนมยองันกอท ฮานา ออบจีมัน

[All] 끝까지 싸워 난 Reason is I’m alive.

[All] กึทกาจี ซาวอ นัน Reason is I’m alive.

[기범] You know I wanna out the light I wanna, Knock out You know I wanna start a fight I wanna,

Knock out You know I wanna do this right

[이특] 더 이상 포기는 나에게 어울리지 않는걸

[이특] ทอ อีซัง โพกีนึน นาเอเก อออุลรีจี อันนึนกอล

[한경] I wanna Knock out 내 안에 너를 죽였어 나에겐

Knock out 망설일 시간조차 없는 걸 I wanna,

Knock out 내 인생의 페이지를 원점에

[한경] I wanna Knock out เน อาเน นอรึล ชูกยอทซอ นาเอเกน

Knock out มังซอริล ชีกันโจชา ออบนึน กอล I wanna,

Knock out เน อินเซเง เพอีจีรึล วอนจอเม

[예성] Get to get you out of my life

[동해] I wanna Knock out 주어진 삶에 승복해 어차피

Knock out 이 세상에 너는 작은 점 안그래

Knock out 받아들여 You can’t do this fight! Because

[동해] I wanna Knock out ชูออจิน ซัลเม ซึงโบเค ออชาพี

Knock out อี เซซาเง นานึน ชากึน ชอม อันคือเร

Knock out พาดาดือรยอ You can’t do this fight Because

[강인] 나약한 너인걸 벌써 잊어버렸나

[강인] นายาคัน นออินกอล พอลซอ อีจอบอรยอนนา

[희철] I wanna Knock out 아냐 나는 거부하겠어 운명은

Knock out 개척하는 나의 전리품 I wanna,

Knock out 분명한 것 하나 없지만

[희철] I wanna Knock out อานยา นานึน คอบูฮาเกทซอ อุนมยองึน

Knock out เคชอคานึน นาเย ชอนรีพุม I wanna,

Knock out พุนมยองัน กอท ฮานา ออบจีมัน

[All] 끝까지 싸워 난 Reason is I’m alive

[All] กึทกาจี ซาวอ นัน Reason is I’m alive

TWINS (Knock Out)

ไม่ต้องไปสนใจเธออีกแล้ว เธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณสักนิด

อย่าพยายามทำตัวให้ต้อยต่ำไปกว่านี้เลย คุณได้สูญเสียความภาคภูมิในตัวเองไปเสียแล้ว

(ไม่มันไม่ใช่อย่างงั้นนะ) ไม่มันใช่อย่างงั้นนะ (เธอเป็นหนึ่งเดียวในใจ)

เงามืดที่ซ่อนอยู่ในหัวใจผม นำผมเข้าสู่ความมืดมิดที่น่าขยะแขยง

(ผมอยากจะแข็งแกร่งกว่านี้) ผมอยากจะแข็งแกร่งกว่านี้ (นี่มันไม่ใช่ตัวผมเลย)

ผมจะสู้ต่อไปจนกว่าตัวผมอีกด้านหนึ่งจะตายไป

Knock out! ไม่! โชคชะตาจะเข้าข้างฝ่ายที่ถูกเสมอ

Knock out ไม่มีประโยชน ถึงแม้คุณจะพยายามมากแค่ไหน

Knock out ยอมรับเถอะ ว่าคุณสู้ไม่ได้หรอก นั่นก็เพราะ….

เธอไม่เชื่อใจคุณ

I wanna knock out ไม่! ผมจะไม่ละทิ้งทุกสิ่งไป

Knock out เรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางอันตราย ผมอยากจะ…

Knock out เพื่อทุกสิ่งที่ผมต้องการ

ผมจะสู้จนถึงที่สุด เหตุผลนั่นก็เพราะผมยังมีชีวิตอยู่

แต่ก่อนนี้ ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลย……ผมไม่เคยถูกต่อยด้วยหมัด

อย่าหยุดอยู่แค่นี้ เดินหน้าต่อไปกับเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกเอง

(มีแค่ฉันคนเดียว) มีแค่ฉันเดียว ผมต้องเป็นคนพิเศษให้ได้

เงามืดที่ซ่อนอยู่ในหัวใจผม นำผมเข้าสู่ความมืดมิดที่น่าขยะแขยง

ผมไม่เข้าใจจริงๆ ทำไมมีแต่ความเจ็บปวดเท่านั้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ผมจะสู้ต่อไปจนกว่าตัวผมอีกด้านหนึ่งจะตายไป

Knock out ไม่ต้องไปสนใจชีวิตที่แสนธรรมดานั่น

Knock out คุณไม่ได้เป็นแค่จุดเล็กๆบนโลกใบนี้เท่านั้นนะ

Knock out! เพื่อเอามันมา! คุณสู้ไม่ได้หรอก เพราะว่า…

คุณน่ะอ่อนแอ! ลืมไปแล้วหรอไง?

I wanna knock out ไม่!! โชคชะตามักจะเข้าข้างฝ่ายที่ถูกเสมอ

Knock out รางวัลที่ผมควรได้รับกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ผมอยากจะ….

Knock out แม้ว่าไม่มีอะไรที่จะเข้าที่เข้าทาง

ผมจะสู้จนถึงที่สุด เหตุผลนั่นก็เพราะผมยังมีชีวิตอยู่

You know I wanna out the light I wanna, Knock out You know I wanna start a fight I wanna,

Knock out You know I wanna do this right

การยอมแพ้ มันไม่ใช่ตัวผม

I wanna knock out ในตัวของผม คุณได้เข้ามาอยู่ข้างในแล้ว

Knock out ไม่มีเวลาพอที่จะเสียเปล่าอีกแล้ว ผมอยากจะ…

Knock out ต่อแต่นี้ไปชีวิตนี้เป็นของผม

ทำเพื่อเอาคุณออกไปจากชีวิตผม

Knock out ไม่ต้องไปสนใจชีวิตที่แสนธรรมดานั่น

Knock out คุณไม่ได้เป็นแค่จุดเล็กๆบนโลกใบนี้เท่านั้นนะ

Knock out! เพื่อเอามันมา! คุณสู้ไม่ได้หรอก เพราะว่า…

คุณน่ะอ่อนแอ! ลืมไปแล้วหรอไง?

I wanna knock out ไม่!! โชคชะตามักจะเข้าข้างฝ่ายที่ถูกเสมอ

Knock out รางวัลที่ผมควรได้รับกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ผมอยากจะ….

Knock out แม้ว่าไม่มีอะไรที่จะเข้าที่เข้าทาง

ผมจะสู้จนถึงที่สุด เหตุผลนั่นก็เพราะผมยังมีชีวิตอยู่

Be the first to like.
loading...