เนื้อเพลง stand by you – dbsk

เพลง : stand by you

ศิลปิน : dbsk

เนื้อเพลง :

คิมิ กะ ซาโยนาระ โวะ ทสึเกสึนิ เดเตะ อิตตะ อาโนะ ฮิ คาระ

โคโน มาจิ โนะ เคชิคิ ยะ นิโออิ กะ คาวัตตะ คิ กะ สึรุโยะ

คิมิ โนะ สึเบเตะ นิ นาริตาอิโตะ คาวาชิตะ ยาคุโซคุ โมะ

ฮาตาซาเรไน มามา โอโมอิเดะ นิ คาวัตเตะ ชิมาอุ

ฮิโตริ คิริ เดะ คิมิ กะ นาอิตะ อาโนะ โทคิ สึกุ นิ โทนเดะ ยูเคบะ

อิมะ โมะ มาดะ คิมิ วะ โบคุ โนะ โยโค นิ อิเตะ คุเรตะ?

เดคิรุ นาราบะ โม อิจิโดะ อีตาคัตตะ ไดสึกิเตะ

คิมิ เอะ โนะ โอโมอิ โวะ อาฟุเระ ดาชิตะ โคโตบะ วะ โม อิมะ วะ โทโดคะนาอิ

คิมิ วะ โดโกะ นิ อิเตะ ดาเร โตะ โดโกะ นิ อิเตะ

โดอึนนะ ฟุคุ โวะ คิเตะ นานิ ชิเตะ วารัตเตะรุน ดาโร

โบคุ วะ โคโคะ นิ อิเตะ อิมะ โมะ โคโคะ นิ อิเตะ

คิมิ โตะ ฟุตาริ เดะ มาตะ อาเอรุ โตะ ชินจิเตอิรุโย…

คาวาราสึ โอมตเตะ อิรุโย

คิมิ ดาเคะ โอมตเตะอิรุโย

มาซึน ดา คามิ โนะ อุชิโรสึกาตะ นิ คิมิ โวะ คาซาเนเตะ

ฟุริคาเอรุ ชิระ นุ ดาเระ กะ นิ นันโดโมะ คันจิกะ อิ ชิตะ

ชาคุชิน กะ อัตตะ คิมิ โนะ นามาเอะ คิตาอิ ชิตาริ

คักโควะรุอิ มาอินิจิ บาคาริ สึกุเตะ ยูคุโย

วาสุเรนาอิ วะ อิตเตะ อุ โซเดะ ฮนโต วะ วาสึเรตาคุไน ดาเคะ

ทสึโย การิกะ โบคุระ ชิ ซานาราบะ โมอิรานาอิการ

คิมิ กะ อินาเคียะ นานิ นิ โมะ คันจิไน ชิอะวาเซตเตะ

โดกันบัตเตะ มิเตะ โมะ โคโบเรโอจิตะ นามิดะ วะ สึกุ นิ โทมาระนาอิ

คิมิ วะ โดโกะ นิ อิเตะ ดาเร โตะ โดโกะ นิ อิเตะ

โดอึนนะ ฟุคุ โวะ คิเตะ นานิ ชิเตะ วารัตเตะรุน ดาโร

โบคุ วะ โคโคะ นิ อิเตะ อิมะ โมะ โคโคะ นิ อิเตะ

คิมิ โตะ ฟุตาริ เดะ มาตะ อาเอรุ โตะ ชินจิเตอิรุโย…

ดาคาระ อิมะ โคชิตะ โบคุวะ มาตะ ฮิโตริ คิมิ โนะ นามาเอะ โยอึนเดรุ

โคเระ อิโจอุ เซตสึนาสะ โวะ ดาคิชิเมเตะ ยูเครุ วาเคะ นาโดะ นาอิโย

เดโมะ โซเระ ชิคะ นาอิอึน ดาโย

คิมิ กะ อิรุ ดาเคะ เดะ คากายาอิเตะ มิเอะตะ

อาโนะ โคโระ วะ นิโดะ โตะ โมดตเตะ วะ โคนาอิ เคโดะ

นานิ กะ โอคตเตะ โมะ นานิ โวะ อุชินัตเตะ โมะ

คิมิ โวะ อาอิชิตะ โคโตะ เคชชิเตะ วาสึเรตาคุนาอิ

คิมิ วะ โดโกะ นิ อิเตะ ดาเร โตะ โดโกะ นิ อิเตะ

ดนนะ ยูเมะ โวะ มิเตะ นานิ ชิเตะ วารัตเตอิเตโมะ

ซึตโตะ โคโค นิ อิเตะ อิมะ โมะ โคโค นิ อิเตะ

คิมิ โตะ อิทสึ โนะ ฮิ นิ คา อาเอรุ โตะ ชินจิเตอิรุโย

คาวาราสึ โอมตเตะ อิรุโย

คิมิ ดาเคะ โอมตเตะอิรุโย

คาวาราสึ โอมตเตะ อิรุโย

คิมิ ดาเคะ โอมตเตะอิรุโย

Be the first to like.
loading...