เนื้อเพลง only look at me – teayang

เพลง : only look at me

ศิลปิน : teayang

เนื้อเพลง :

UH…

IT’S BEEN ON MY MIND FOR A WHILE

GOT TO LET IT OUT FROM MY CHEST

BEFORE…IT’S TOO LATE

[Verse1]

ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน

ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You’re the love of my life

คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก

โอ จิก นา มิด นึน กอน นอ ฮา นา ปุน นี รา โก

คา กึม แน มัม บยอน ฮัล กา บวา บุล รัน แฮ ฮัล แ ตมยอน

อุท ซึม ยอน มัล แฮท จัน นา คึ รอล อิล ออบ ตา โก

กึท ออบ นึน บัง ฮวัง ซก ทอง บิน แน กา ซึม ซก

แน กา กี แดล กท ซึล นอ ฮา นา ปุน นี จิ มัน

คา กึม ชิก ฮึน ดึล รี นึน แน จา ชิน นี มี วอ

โอ นึล โด นัน นี เซ ซัง เง ฮวีบ ซึล รยอ ซัล มยอ ชิ นอล จี วอ

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

[Verse2]

โอ นึล บัม โด จิ แซ มยอ นัล คี ดา รยอท ตา โก

นุน มุล โร แน เก มัล แฮ บยอน ฮัน กอท กัท ดา โก

นอล ฮยัง ฮัน แน มัม โด ชอ อึม กวา กัท ดา โก

ซู ออบ ชิ ดัล แร มยอ จี แน โอน มัน นึน บัม ดึล

นี กา ออบ ชิ นึน นัน นอ มู ฮึม ดึล กอท กัท จี มัน

แต รน นอ โร อิน แฮ ซุม มี มัก คยอ นัน

กึท ออบ นึน ดา ทุม ซก กิ นา กิน ฮัน ซุม ซก

นิ กา คิ แดล กท ซึล นา ฮา นา ปุน นี จิ มัน

นิ กา กวี ชัน นา จี นึน แน จา ชิน นี มิ วอ

โอ นึล โด นัน อุท ซึม ยอ นา โด โมล แร จา ชิน นึล อิล รอ

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

[Bridge]

แน กา อิก ี จอก กี รัน กอล นัน นอ มู จัล รัล รา

นัน แม อิล มู เอ มี ฮัน ชิ กัน ซก เก

อี รอ เคด อ รอบ บยอ จิ จิ มัน Baby

นอ มัน นึน ออน เจ นา ซุน ซู ฮา เก นัม กิล บา แร

อี เก แน จิน ชิม มิน กอล นอล ฮยัง ฮัน มิด ดึม มิน กอล

จุก กอ โด นัล ตอ นา จี มา

[Hook]

แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby

นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady

คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด

ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา

จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา

UH…

IT’S BEEN ON MY MIND FOR A WHILE

GOT TO LET IT OUT FROM MY CHEST

BEFORE…IT’S TOO LATE

ในวันๆ หนึ่งมีกี่ครั้งที่ฉันยิ้มได้เมื่อมองเธอ

บอกได้เลยว่าเป็นร้อยๆ ครั้ง

You’re the love of my life

ภายในโลกที่หลอกลวง ภายในใจฉันที่เป็นกังวล

มีเพียงฉันที่เอ่ยคำสัญญาว่าจะมีเพียงเธอ

บางครั้งที่เธอเป็นกังวลว่าหัวใจของฉันจะเปลี่ยนไป

ฉันยิ้มและบอกกับเธอว่าจะไม่มีวันนั้น

หนทางที่ไม่สิ้นสุด ภายในหัวใจที่ว่างเปล่า

ทางเดียวที่ฉันจะเดินคือทางของเธอ

แต่บางครั้งก็เกลียดตัวเองที่กระวนกระวายเหลือเกิน

วันนี้ฉันร้องไห้ที่ลบเธอออกไป

ถึงฉันจะหลอกลวงเธอ

เธอก็ห้ามหลอกฉัน Baby

ฉันจะลืมเธอได้

แต่เธอห้ามลืมฉัน Lady

บางครั้งที่ฉันขาดการติดต่อหรือดื่มเหล้าอยู่

ไม่ว่าฉันจะมองผู้หญิงคนอื่นอย่างไร

เธอมองได้แค่ฉันคนเดียว

คืนนี้ก็ด้วยที่เธอรอฉัน

คำพูดที่เปลี่ยนไปเอ่ยบอกฉันด้วยน้ำตา ว่าเธอคิดว่าหัวใจของฉันเปลี่ยนไป

แต่ฉันก็บอกว่าความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอยังคงเหมือนเดิม

ทุกๆ คืนที่เราอยู่ด้วยกัน

ฉันคิดว่าฉันคงรู้สึกท้อแท้เหลือเกินเมื่อไม่มีเธอ

เพราะเธอทำให้ฉันหายใจติดขัด

การต่อสู้ที่ไม่จบสิ้น ถอนหายใจยาว

ทางเดียวที่เธอจะเดินคือทางของฉัน

แต่ฉันก็เกลียดตัวเองที่รู้สึกรำคาญเธอ

ปราศจากความคิด

ฉันก็ลืมเธออีกครั้ง

ถึงฉันจะหลอกลวงเธอ

เธอก็ห้ามหลอกฉัน Baby

ฉันจะลืมเธอได้

แต่เธอห้ามลืมฉัน Lady

บางครั้งที่ฉันขาดการติดต่อหรือดื่มเหล้าอยู่

ไม่ว่าฉันจะมองผู้หญิงคนอื่นอย่างไร

เธอมองได้แค่ฉันคนเดียว

ฉันเข้าใจดีว่าฉันไม่สามารถตัดสินใจได้

ในช่วงเวลาที่ไร้ความหมาย

เพราะแบบนี้ ฉันกลายเป็นคนสกปรก BABY

ฉันอยากให้เธออยู่อย่างบริสุทธิ์ตลอดไป

นี่คือความจริงใจของฉันที่จะเชื่อใจเธอ

คงอยู่ไม่ได้ถ้าเธอจากฉันไป

ถึงฉันจะหลอกลวงเธอ

เธอก็ห้ามหลอกฉัน Baby

ฉันจะลืมเธอได้

แต่เธอห้ามลืมฉัน Lady

บางครั้งที่ฉันขาดการติดต่อหรือดื่มเหล้าอยู่

ไม่ว่าฉันจะมองผู้หญิงคนอื่นอย่างไร

เธอมองได้แค่ฉันคนเดียว

Be the first to like.
loading...