????????? Tian Hui – s.h.e.

???? : Tian Hui

?????? : s.h.e.

????????? :

She – Ti?n Hu?

rúgu? n? bùzài ch?xiàn

w?de shìjiè háiy?u shénme k?guì

k?x? bùgòu shíji?n

ràng w?men shìyàn shénme jiào y?ngyu?n

xi?ngniàn biànchéng huáiniàn

x?n dòng biànchéng x?n suì

pi?npi?n hái huì gu?nqiè

n? zuìhòu sh?yú shuí

w?de ti?nk?ng j?nti?n y?u di?n hu?

w?de x?n shì gè luò yè de jìjié

w? bùzh?dào rúhé dùguò j?n yè

su?y?u de d?ng z?oy? j?ng quánd?u x?miè

rúgu? n? cóng méi ch?xiàn

w? huìbùhuì juéde kuàilè y?xi?

k?x? cánr?n shíji?n

z?ng yào b? nuò yán y?di?ndi?n cu?hu?

xi?ngniàn biànchéng huáiniàn

x?n dòng biànchéng x?n suì

pi?npi?n hái huì gu?nqiè

n? zuìhòu sh?yú shuí

w?de ti?nk?ng j?nti?n y?u di?n hu?

w?de x?n shì gè luò yè de jìjié

w? bùzh?dào rúhé dùguò j?n yè

su?y?u de d?ng z?oy? j?ng quánd?u x?miè

w?de ti?nk?ng j?nti?n y?u di?n hu?

w?de x?n shì gè luò yè de jìjié

w? bùzh?dào rúhé dùguò j?n yè

su?y?u de d?ng z?oy? j?ng quánd?u x?miè

quánd?u x?miè

w?de ti?nk?ng j?nti?n y?u di?n hu?

w?de x?n shì gè luò yè de jìjié

w? bùzh?dào rúhé dùguò j?n yè

su?y?u de d?ng z?oy? j?ng quánd?u x?miè

Be the first to like.
loading...