เนื้อเพลง foolish love – bigbang

เพลง : foolish love

ศิลปิน : bigbang

เนื้อเพลง :

มด ดเวน พอ รึด ชอ รอม โต เซง กัก อี นา

โค ดเว ซัล เล จี ชยอ นอล มยอด บอน อี นา

ตอ อล รี ดา อุด โก คือ รี อุม เม อุล โก

นัน จี ชยอ บอ ยอ ชัม มี ดึล ลอด จี

นอ อี ซา ราง นอ มู ฮิม มี ดึน ดา โก

คอ ชิน พา ราม ชอ รอม ทึง อึล ดล รยอ พอ รี โก

โม จี รวาด ดอน อี เฮ พุล ทู มยอง ฮัน มี เร

ดอ อี ซัง ชัม อึล ชู กา ออบ ซอด จี

ชก ชก ฮี ชอก อึน นึน กา เอ

นุน มุล อึล ตัก กา จู โก ชิพ พอด จี มัน

คือ เด อี นุน ดง จา อี พา ชิน โม ซึม อึน

เน กา อา นิน กอล ดา รึน ซา ราม อัน กอน baby

อัน ดเว คอ จิด มัล อึล baby

อา นี รา โก เน เก มัล เฮ จวอ

โค เก รึล ตอล กุน เช อา มู มัล มด ฮัน เช

เว นัล พี ชัม ฮา เก ฮา นึน กอ ยา

เว เน เก มิ อัน เน อี เจ นึน คือ มัน เฮ

นอล มี วอ ฮัล ซู อิด เก มัน อึล โก ตอ นา กา จวอ

ซัง ชอ ทู ซอง อี โร นัม กยอ จิน มอง ชอง ฮัน ซา ราง bye bye

everything’s gonna be alright right

ซา ราง อึน ชิล เซ ชอ รอม วัด ดา กา โต คัด กู นา

เน มัม มี ดอ อา พือ ดา ฮอ กู ฮัน นัล

มัล เฮ จวอ โด นอน เม อิล โก จิบ พี วัด จัน นา

ดัม เบ มัน พี ดา รา ปอ คึม คือ มัน ชม อิด จอ รา

คอ ตึน ฮา เก โพ รัน ดึด ชี

ชิน กู ยา เน กา มัว เรด ซอ

คือ ซา ราม โม รือ เกด ดา โก

ฮัน บอน เก จิน ยู รี จัน อึน

ทา ชี พุล กี ฮิม ดึล ดา โก

Yo คึท ชี โพ อี ดอน เก อิม

nothin never ever change

ยอบ เพ ซอ จี กยอ โบ นึน เน กา ทอ พุล อัน ฮา ดอ รา โก

คือ เอน ทา รึล นัม จา อี พุม เม อัน กยอ ชัม อึล กอล

อิล อี นยอน จี นัน ฮู เอ ยา นา ทา นา นอล ชัด อึล กอล

let him go girl

อัน ดเว คอ จิด มัล อึล baby

อา นี รา โก เน เก มัล เฮ จวอ

โค เก รึล ตอล กุน เช อา มู มัล มด ฮัน เช

เว นัล พี ชัม ฮา เก ฮา นึน กอ ยา

เว เน เก มิ อัน เน อี เจ นึน คือ มัน เฮ

นอล มี วอ ฮัล ซู อิด เก มัน อึล โก ตอ นา กา จวอ

ซัง ชอ ทู ซอง อี โร นัม กยอ จิน มอง ชอง ฮัน ซา ราง bye bye

นัน โช กึม มัน ทอ พุด ชับ บา จู กี รึล พา เรด ดอน

เน มา อึม อัน อา มู โซ ยง ออบ นึน มี รยอน อิน เด

ฮล โร นัม กยอ จิน อี ออ ดุม ซก เก กิล อึล

เฮ เม นึน มอง ชอง ฮัน เน คือ ริม จา

นัน อา จิก นอ รึล คี ดา รี โก อิด นึน ดึด เท

อัน ซือ รอ วอ เน กา มัว คุล ริน ดา โก

อัน วือ รอ วอ คือ รอน ยอ จา มัน เว โค อี นยา โก

อัน วือ รอ วอ คือ นยอ กา จุน กอล อัก มง อี รา โก

อัน วือ รอ วอ เน กา อา นี นอ อี กือ นยอ กา

อัน ดเว คอ จิด มัล อึล baby

อา นี รา โก เน เก มัล เฮ จวอ

โค เก รึล ตอล กุน เช อา มู มัล มด ฮัน เช

เว นัล พี ชัม ฮา เก ฮา นึน กอ ยา

เว เน เก มิ อัน เน อี เจ นึน คือ มัน เฮ

นอล มี วอ ฮัล ซู อิด เก มัน อึล โก ตอ นา กา จวอ

ซัง ชอ ทู ซอง อี โร นัม กยอ จิน มอง ชอง ฮัน ซา ราง bye bye

everything’s gonna be alright right

มอง ชอง ฮัน ซา รัม

Be the first to like.
loading...