เนื้อเพลง love – xing

เพลง : love

ศิลปิน : xing

เนื้อเพลง :

ไวท์ – ซา รา งี ออซ ดอน กอล โม รือ โก มาน นา ซอซ ดา มยอน

เฮ ออ จิน ฮู นือ คี เก ทเวน ดา โก

ซี กา นี ฮืล รอ ซอ โบ โก ซิ พอ จิล จืม

อา พือ มี รัน เก ชา จา โอ โก

ฮัสกี้ – อาล ซู ออพ นึน โก ออ นือ นา เร

คือ รี อู มี ทา กา โอ โก

ไวท์ – โด รา กา รยอ แฮ โบ มยอน

อี มี มอ รอ จยอ กา นึน

ซึล พึล แอ กี กา มาน ดือ รอ จี โก

โค มา วอ โย แน มา อึม โซ เก

คือ โท รก โอ แรซ ดง มาน ซา รา วา จวอ ซอ

จี ชยอ กา ดอน ซี กา นึล คือ แด รึล แซง กาก ฮา มยอน ซอ

แน กา อี รอ ซอล ซู อิซ เก แฮ จุน คือ แด

ฮัสกี้ – อาล ซู ออพ นึน คือ ออ นือ นา เร

เว โร อู มี ทา กา โอ โก

ไวท์ – โท รา กา รยอ แฮ โบ มยอน

อี มี มอ รอ จยอ กา นึน

ซึล พึล แอ กี กา มาน ดือ รอ จี โก

โค มา วอ โย แน มา อืม โซ เก

คือ โท รก โอ แรซ ดง อาน ซา รา วา จวอ ซอ

จี ชยอ กา ดอน ซี กา นึล คือ แด รึล แซง กาก ฮา มยอน ซอ

แน กา อี รอ ซอล ซู อิซ เก แฮ จุน

ซา รัง แฮ โย คี ออ กี นา โย

ออน เจ นา กาน จิก ฮัล ซู อิซ ซอซ กี เอ

นอ มู นา โจฮ จี มาน นอ มู มูล รัซ ซอซ จี มาน

ซา รา งี ราน กอล อาล เก แฮ จุน คือ แด

Be the first to like.
loading...