????????? hope – grand chase

???? : hope

?????? : grand chase

????????? :

bu li ji bu aaa shi teh yi yeh bu li wo mu bu li ha de yi hua

love forever dream fa for de love withyuuu haaaaaa

ki li li nan geh shi to sa yi to so ri ya shi fa la ha la te ja yi

ta xu lu sa yi ta ju li te mo ma ni so yo

ta da li kan zhi li ye ma da so li ah ga ga

a ru na do an de bu zhi tok ji yo

ra mo ni song ga ah la mo nio ba ju li duo ye mi so

ah hip ki tar kio ta go lin na yi xun ju yu wu kay be ah na yuro wu deh

hua yo him ki ka li yi xun ju ba ga bu ji yi kay yi me yo

fan seh den kun tun ya or goon tun ki yi bak jiaaaa wu ru li nan gi tuo loooohhh

hai yo tok ji buey sa yi ta da so bu li ba la pak tuo eh yo yohhh

so su la fe le bu ju ba lei ku teh oh su bu su lu su la ah yong gi

oh han zu ki yi ma su su keh bi pa za la ba la bu li ye su la

fa la meh ga wu lu pi su li oh da ber ga te lu sa su li

wu boy de boy de zha le la yi ya bi ka shi jia deh leh si gan ri

ta ma li yang gi bi ka de yo ho te men ji ya nen geh han keh yo

wu mi lu nan ga da gey ha ru yi ka ji teh wu ga

wu jin seh fu lu ji yi ta keh ji ya wu lu lu ha ren na gu newbie bu shu hon tok geh

to ah yi tok ji mi ra lu goh sei lei fu la moi ra yo

wun dai ji yi ma meh ka su lor geh mo lu shun ja dor deh on ju la te raa heh meh gi mi so

shun ja hua hen to lo meh ga bu gou ta bu ji te eh te mi so ju jio

yi so leh ta mu ro be le mo jo nen nen ga yi la ru ta shi ba fu ru ra ba bu ah yo

erm ma ni xu yan ji te mi yay lei tin ji ma bu yo he oh my

tark kio ah gooo li na yi xun ju yu wu kay be ah na yuro wu deh

hua yo him ki ka li yi xun ju ba ga bu ji yi kay yi me yo

fan seh den kun tun ya or goon tun ki yi bak jiaaaa wu ru li nan gi tuoloooohhh

hai yo tok ji buey sa yi ta da so bu li ba la pak tuo eh yo yohhh

tak kia yun shin zhua ya shi yo mai yo ba ah hai boon zhi li da li da la nan gi ya yi yo du li bu lei

chi li yi mas su lei ku li de neng ah leng de na oh waaa ah su bok toh eh toh eh yooooo

Be the first to like.
loading...