????????? Wanna – KARA – kara

???? : Wanna – KARA

?????? : kara

????????? :

just wanna think about

I wanna think about

just wanna think about

I wanna think about

just wanna think about

I wanna think about

just wanna think about

I wanna think about

???? ?? ?? ? ????? oh oh oh oh

??? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ?? oh oh oh oh

?????????? ??????????????????? oh oh oh oh

???? ?? ?? ? ????? oh oh oh oh

?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ?? oh oh oh

???????? ????????????????? oh oh oh oh

oh yeh oh yeh ? oh yeh oh yeh ?

oh yeh oh yah ??? oh yeh oh yeh ???

?? ?? ??? ??

??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??

oh yeh oh yeh ? oh yeh oh yeh ?

oh yeh oh yah ??? oh yeh oh yeh ???

?? ?? ??? ??

?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ???

??? ??? my love ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

??? ??? ? ??? ??? ? ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

??? ??? my love I wanna think about

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love I wanna think about

??? ??? my love just wanna think about

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love just wanna think about

??? ??? ? ??? ??? ? ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

just wanna think about

I wanna think about

just wanna think about

I wanna think about

?? ? ? ??? ?? ?? ????? oh oh oh oh

?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? oh oh oh oh

???? ?? ?? ? ????? oh oh oh oh

?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? oh oh oh oh

oh yeh oh yeh ? oh yeh oh yeh ?

oh yeh oh yah ??? oh yeh oh yeh ???

?? ?? ??? ??

??? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??

oh yeh oh yeh ? oh yeh oh yeh ?

oh yeh oh yah ??? oh yeh oh yeh ???

?? ?? ??? ??

?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??

??? ??? my love ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

??? ??? ? ??? ??? ? ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

??? ??? my love I wanna think about

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love I wanna think about

??? ??? my love just wanna think about

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love just wanna think about

??? ??? ? ??? ??? ? ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

everybody come on everybody come on everybody come on ppappaya

everybody come on everybody come on everybody come on ppappaya

??? ??? my love ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

??? ??? ? ??? ??? ? ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

??? ??? my love I wanna think about

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love I wanna think about

??? ??? my love just wanna think about

??? ?? ??? ?? ??? ?? my love just wanna think about

??? ??? ? ??? ??? ? ??? ??? my love

??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? my love

just wanna think about

I wanna think about

just wanna think about

I wanna think about

just wanna think about

I wanna think about

just wanna think about

I wanna think about

Be the first to like.
loading...