????????? gil – g.o.d.

???? : gil

?????? : g.o.d.

????????? :

Nega ganun igiri odiro ganunji odiro nar deryoganunji gu gosun odinji…

ar su objiman… ar su objiman… ar su objiman…

onurdo nan gorogago ine…

Saramdurun giri da jonghejyo inunji animyon jagiga jashinui girur manduro ganunji…

ar su objiman… ar su objiman… ar su objiman…

irohge to gorogago ine…

Nanun oe igire soina ige jongmar naui girirka…

igire kutheso ne kumun irwojirka…

Muoshi nege jongmar gipumur jununji… don inji myongyeninji animyon nega saranghanun saramdurinji…

argo shiphjiman… argo shiphjiman… argo shiphjiman…

ajigdo dabur nerir su obne…

Jashinige naui girirago marhago shiphgo gurohge midgo

dor aboji anhgo… huhoedo haji anhgo…

godgo shiphjiman… godgo shiphjiman… godgo shiphjiman…

ajigdo nanun jashini obne…

Nanun oe igire soina ige jongmar naui girirka…

igire kutheso ne kumun irwojirka…

Nanun muosur kumkununga… gugon nugur wihan kumirka…

gu kumur iromyon nado usur su issurka…

o~ jigumnega… odiro… ganun gorka…

nanun muosur wihe… saraya… sarayaman hanunga…

nanun oe igire soina… (oe igirur…)

ige jongmar naui girirka… (ige jongmar naui girirka…)

igire kutheso ne kumun irwojirka… (ne kumun irwojirka…)

nanun muosur kumkununga… gugon nugur wihan kumirka… (mu osur kumkununga…)

gukumur irumyon nado usur su issurka.

Be the first to like.
loading...