เนื้อเพลง 10 minutes – Lee Hyo Ri

เพลง : 10 minutes

ศิลปิน : Lee Hyo Ri

เนื้อเพลง :

Just one 10 minute เนกอชิดานึนชีกาน

ซุนจินฮัน เนซอเง โซกาอูนึน นัมจาดึล

Baby ดารึนเม-รยอเง ฮันดึลลีโกอิดจานา

ยองกีเน-บวา ดากาวา นัล กาจิลซุโดอิดจานา

โอนึลนูจันบัม ฮนจาดือโรซนกด ชุมชือนึน ซารัมดึล กูโซเก กึ-นยอวา โน

เวนจิกึลลีนึน นอนกัดโกชิพพอ-ชยอ กึน-นยอกาจาริล บิอุน กูชิพบอน อาน ยา

จีรูเฮดตอน ซุนกานี นัล โบนึนซุนกาน ทัลลา-จยอซ ซอ(i’m telling you)

โอเรดึน ยองิน คือเกฮานิดอน จึน-กยอฮัน ซาชิรึน นอนเนเกโด คึลลีนึนกด

I say นอเอ กึน ยอนึน จีกึม กออูรึล โบ-มยอ

พุลกึนเซก ริบซือทิก ฮวานจางึล ดดชีฮาโก

Baby โนพึน กือดือเง อาพาฮาโกอิดซึลกอล

นานนึน กัลลา กึน ยอวา นัล บี-กยอฮาจิน มาราจวอ

ชาลบึนซุนกานี อานิราโก เฮจานนา ยองกวาโซเกกาจิน อูริ กาเดนึน กอยา

ยองฮวาซกชิบบึน อิล-นยองโด จีนัท-จโย ออเต กอบโมจีนึนมา โนโดนัลวอนเฮ

จีรูเฮดตอน ซุนกานี นัลโบนึนซุนกานทัลลา-จยอซซอ(i’m telling you)

โอเรดึน ยองิน คือเกฮานิดอน จึน-กยอฮัน ซาชิรึน นอนเนเกโด คึลลีนึนกด

Just one 10 minutesg เนกอชิดานึนชีกาน

โมดึนเก คทนานฮู กือนยอกา โอโก อิซซอ

Baby พูลกึน ริบซูทิก ชนซูรอบกีโดฮาจี

เนเก วา-บวา อิเจนัน นัลอะนาบวาโดเกวนชานา

Don’t tell a lie just be yourself ฮิมดึลเก ดึลโล เดจิมา

นอลโทนา ดัลลา มารือเฮ (have it you a way)

Bling bling shine it’s right to come ซารางเฮ พาจิน กอราโก

โกจิซึล มาลกอลโคมยอน โมดูออพตอน กอลโลเฮ

I say นอเอ กึน ยอนึน จีกึม กออูรึล โบ-มยอ

พุลกึนเซก ริบซือทิก ฮวานจางึล ดดชีฮาโก

Baby โนพึน กือดือเง อาพาฮาโกอิดซึลกอล

นานนึน กัลลา กึน ยอวา นัล บี-กยอฮาจิน มาราจวอ

Just one 10 minute เนกอชิดานึนชีกาน

ซุนจินฮัน เนซอเง โซกาอูนึน นัมจาดึล

Baby ดารึนเม-รยอเง ฮันดึลลีโกอิดจานา

ยองกีเน บวา ดากาวา นัล กาจิลซุโดอิดจานา

Just one 10 minutes just one 10 minutes

Just one 10 minutes, the time that you will be mine

Men are crying because they were fooled by a lie

Baby your mind is shaken by other temptation

Be brave, come to me, maybe you could have me

One late night, went somewhere, with dancing people

And there were you and her, somehow I’m attracted by you

She’s gone somewhere for 10 minutes, and the boring times

changed totally the moment you saw me(I’m telling you)

Lovers for long time, whether it’s or not the important thing is

You want me more than her

I say your girl must be looking at mirror

and coloring her lips with red lipstick

Baby and hurt by those high heels

I’m different, don’t compare her with me

It’s not a short moment

We are trapped in this cinema

Even if 10 minutes, a year pass by

Don’t be scared you want me too

The boring times changed totally

the moment you saw me(I’m telling you)

Lovers for long time, whether it’s or not the important thing is

You want me more than her

Just one 10 minutes, the time that you will be mine

Everything’s over and she’s coming now

Baby red lipstick, isn’t that old-fashioned

Come to me, now you can hug me

Don’t tell a lie just be yourself don’t make excuses

Tell her to leave you (have it your way)

Bling Bling shine it’s right to come tell her you fell in love

I say your girl must be looking at mirror

and coloring her lips with red lipstick

Baby and hurt by those high heels

I’m different, don’t compare her with me

If you’re gonna lie, then nothing happened

Just one 10 minutes, the time that you will be mine

Men are crying because they were fooled by a lie

Baby your mind is shaken by other temptation

Be brave, come to me, maybe you could have me

Just one 10 minutes Just one 10 minutes

Be the first to like.
loading...