เนื้อเพลง lovely – kim jong gook

เพลง : lovely

ศิลปิน : kim jong gook

เนื้อเพลง :

Oh มอ รี บู ทอ บัล กึท กา จี

ทา ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh นี กา นา เอ ยอ จา รา นึน เก

จา รัง ซือ รอ วอ

คี ดา ริม มี จึล กอบ โก

อี เจน กง กี มา จอ ทัล คม แฮ

อี รอด เก นอ รึล ซา รัง แฮ

เซ ซัง งี ฮิม ดึล รอ โด นอล โบ มยอน

มา อึม เม พา รัม มี ทง แฮ

อี รอน เก ซา นึน กอ จี

อี รอน เก แฮง บก อี จี

อี เจ ยา นือ กี เก ดแวด ซอ นา นึน

อน จง งีล อู อุล แฮ โด นอล โบ มยอน

มอ รี เอ แฮด บิด ชี ทึล รอ

อี รอด เก นล รา อุน เก ซา รัง อี จี

คี ดา ริน โบ รัม มี อิด ซอ

จี นัน บอน ซา ระง ชอ รอม อุล กา บวา

ฮัน ชัม มึล มัง ซอล ยอด จี มัน

โบ แช จี อัน โก นา รึล คี ดา รยอ จุน นอ

พยอน อัน ฮา เก ซือ มยอ ดึล รอ วา

Oh มอ รี บู ทอ บัล กึท กา จี

ทา ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh นี กา นา เอ ยอ จา รา นึน เก

จา รัง ซือ รอ วอ

มู ตุก ตุก ฮา ดอน แน กา

จง อิล ชิง กึล บอง กึล อุด จัน นา

แด เช แน เก มู ซึน ชิด ซึล ฮัน กอ ยา

Oh คือ ริม จา วา ดวีด โม ซึบ กา จี

ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh บู กือ รอ อุน แอ จอง พโย ฮยอ นโด

ชา ยอน ซือ รอ วอ

คี ดา ริม มี จึล กอบ โก

อี เจน กง กี มา จอ ทัล คม แฮ

อี รอด เก นอ รึล ซา รัง แฮ

นอล แฮง บก ฮา เก แฮ จู กี วี แฮ

แน กา นัล อา กี เก ดแวด ซอ

แน โม ซึบ แน กา บวา โด

อี เจ โช กึม มึน

แควน ชัน นึน โน มี ดวีน กอด กัท ทา

Oh มอ รี บู ทอ บัล กึท กา จี

ทา ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh นี กา นา เอ บอ จา รา นึน เก

จา รัง ซือ รอ วอ

มู ตุก ตุก ฮา ดอน แน กา

จง อิล ชิง กึล บอง กึล อุด จัน นา

แด เช แน เก มู ซึน ชิด ซึล ฮัน กอ ยา

Oh คือ ริม จา วา ดวีด โม ซึบ กา จี

ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh บู กือ รอ อุน แอ จอง พโย ฮยอน โด

จา ยอน ซือ รอ วอ

คี ดา ริม มี จึล กอบ โก

อี เจน กง กี มา จอ ทัล คม แฮ

อี รอด เก นอ รึล ซา รัง แฮ

Oh นา นา นา นา นา นา นา นา นา

นา นา นา นา นา

Oh นา นา นา นา นา นา นา นา นา

นา นา นา นา นา

ซา รัม ดึล รี โม ดู ดึล

บู รอ วอ ซอ กยอน ดิล ซู ออบ เก

คือ รอด เก อู รี ซา รัง แฮ

Ooh ฮัน กา จี มัน ยัก ซก แฮ

เซ ซัง กึท นัล แต กา จี

นา เอ เก มัน ซา รัง ซือ รอบ เก

Be the first to like.
loading...