เนื้อเพลง Sinner – Tae Yang

เพลง : Sinner

ศิลปิน : Tae Yang

เนื้อเพลง :

Sinners

[Verse 1]

ชอ ฮา นึล เร ฮัน ซุม มุล แบท จี

ปัล กัน โน อึล รี นุน เน ดึล รอ วัท นา บวา

จา กู ดัก กา โด มอม ชู จี อัน โก

ชัม มา บวา โด อา พึ โก อา พา

แน กา จัล โมท ทเว มยอน นอ แต มุน นิน จี อัล รา

นัล มัง ชิ เก ฮัน วอน นิน โม ดู ดา นอ นี กา

ทา รึน ซา รัม มึล มัน นา บุล แฮง แฮ จู เกท นี

กี โด แฮ จุล เท นี

[HOOK]

(จี อู โก จี วอ แน โก) กยอท เท อิท นึน กอท มัน กัท ทา

นอ มัน นึล จอล แต โมท ชิท จึล กอท กัท ทา

บอ รยอ จิน ซอน แทก โม ดู กึท ทิน เด

มอง ชอง ฮัน บา โบ รา นัล ยก แค นอ รึล ซา รัง ฮัน จเว อิน

[Verse 2]

คึ นู กุน กา จี กึม นี กยอท เท

นา แด ชิน อุท โก อิท นึน ซา รัม มี

(นา โบ ดา ออล มา นา จัล นัท กิล แร)

นอ บัก เก โม รึ ดอน นัล ตอ นา แว

แน กา จัล โมท ทเว มยอน นอ แต มุน นิน จี อัล รา

นัล มัง ชิ เก ฮัน วอน นิน โม ดู ดา นอ นี กา

ทา รึน ซา รัม มึล มัน นา บุล แฮง แฮ จู เกท นี

กี โด แฮ จุล เท นี

[HOOK]

(จี อู โก จี วอ แน โก) กยอท เท อิท นึน กอท มัน กัท ทา

นอ มัน นึล จอล แต โมท ชิท จึล กอท กัท ทา

บอ รยอ จิน ซอน แทก โม ดู กึท ทิน เด

มอง ชอง ฮัน บา โบ รา นัล ยก แค นอ รึล ซา รัง ฮัน จเว อิน

[Bridge]

จี นา กา นึน ชิ กัน จอม จอม มอล รอ จี นึน นอ

บุล รอ โด โบ จี มัน โดล รา โบ จี อัน นึน นอ

นอ เอ คึ อี รึม มี นอ เอ คึ อิบ ซุล รี

นัล กา ดุน นัล มุก กึน กัม มก กวา โด กัท จี

[HOOK]

(ยอง วอน ฮี นา รึล) พยอง แซง วอน มัง ฮัล กอท กัท ทา

อู รี เอ แมง เซ เอ มี ออบ นึน ฮู เว

โอ นึล โด บัม แซ ดวี ชอก กยอ โบ เน

มอง ชอง ฮัน บา โบ รา นัล ยก แค นอ รึล ซา รัง ฮัน จเว อิน

กยอท เท (อิท นึน กอท มัน กัท ทา)

จอล แด (โมท ชิท จึล กอท กัท ทา)

ซอน แทก (โม ดู กึท ทิน เด)

นอ รึล ซา รัง ฮัน จเว อิน นอ รึล ซา รัง ฮัน จเว อิน

นอ รึล ซา รัง ฮัน จเว อิน

Be the first to like.
loading...