เนื้อเพลง Fang Fei Mei li – Liu Yi Fei

เพลง : Fang Fei Mei li

ศิลปิน : Liu Yi Fei

เนื้อเพลง :

我张开翅膀

หว่อ จัง ไค ชื่อ ปั่ง

放飞美丽到整个世界

ฟั้ง เฟย เหม่ย ลี่ เต้า เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

让光彩绽放

หยัง กวง ใช๋ จั้น ฟั้ง

我拨著头发

หว่อ ฟู่ จู่ เต๋า ฟา

用最健康的的微笑拥抱

ย้ง จู้ เจี้ยน คัง เตอ เตอ เหวย เซี่ยว หย่ง เป้า

闪亮的时刻

สั่น เลี่ยง เตอ สือ เข้อ

总在心里面飘扬著一种放飞的感觉

จ่ง ไจ้ ซิน หลี่ เมี้ยน เพียว หยัง จู้ อี จ้ง ฟั้ง เฟย เตอ กั่น เจวี๋ย

多希望自己可以让秀发飞扬 Oh Yeah

ตัว ซี วั้ง จื้อ จี๋ เข่อ อี่ ย่(ร)าง ซิ่ว ฟา เฟย หยราง Oh Yeah

如果说健康和美是同一条平行线

หยือ กั่ว ซัว เจี้ยน คัง เหอ เหม่ย ซื่อ ต้ง อี เตียว เพียง ซิ่ง เสี้ยน

会不会离得很远

หุ้ย ปู๋ หุ้ย หลี เตอ เหิน เหยวี่ยน

我相信健康最美

หว่อ เซี่ยง สิ้น เจี้ยน คัง จุ้ย เหม่ย

喜欢跟自己开心舞动秀发

สี่ หวน เกิน จื้อ จี่ ไค สือ อู่ ต้ง ซิ่ว ฟา

忘了昨日束缚

วั้ง เลอ จั๋ว ยรื่อ สู้ ฝู

等待天明

เติ่ง ไต้ เทียน หมิง

我会美丽向前

หว่อ หุ้ย เหม่ย ลี่ เซี่ยง เฉียน

我张开翅膀

หว่อ จัง ไค ชื่อ ปี่ง

放飞美丽到整个世界

ฟั้ง เฟย เหม่ย ลี่ เต้า เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

让光彩绽放

หยราง กวง ใฉ่ จั้น ฟั้ง

我拨著头发

หว่อ ฝู่ จรู้ เต๋า ฟา

用最健康的的微笑拥抱

ยร้ง จรู้ เจี้ยน คัง เตอ เตอ เหวย เซี้ยว หย่ง เป๋า

闪亮的时刻

ชลั้น เลี่ยง เตอ สือ เข้อ

总在心里面飘扬著一种放飞的感觉

จ่ง ไจ้ ซิน หลี่ เมี้ยน เพียว หยัน จู้ อยี จ้ง ฟั้ง เฟย เตอ กั่น เจวี๋ย

多希望自己可以让秀发飞扬 Oh Yeah

ตัว ซี วั้ง จื้อ จี๋ เค่อ อยี่ ยร่าง ซิ่ว ฟา เฟย หยาง Oh Yeah

如果说健康和美丽是同一条平行线

หยือ กั่ว ซัว เจี้ยน คัง เหอ เหม่ย ซื่อ ต้ง อี เตียว เพียง ซิ่ง เสี้ยน

会不会离得很远

หุ้ย ปู๋ หุ้ย หลี เตอ เหิน เหยวี่ยน

我相信健康最美

หว่อ เสียง สิ้น เจี้ยน คัง จุ้ย เหม่ย

喜欢跟自己开心舞动秀发

สี่ หวน เกิน จื้อ จี่ ไค สือ อู่ ต้ง ซิ่ว ฟา

忘了昨日束缚

วั้ง เลอ จั๋ว ยรื่อ สู้ ฝู

等待天明

เติ่ง ไต้ เทียน หมิง

我会美丽向前

หว่อ หุ้ย เหม่ย ลี่ เซี่ยง เฉียน

我张开翅膀

หว่อ จัง ไค ชื่อ ปั่ง

放飞美丽到我的世界

ฟั้ง เฟย เหม่ย ลี่ เต้า เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

让心情飞翔

หยัง ซิน ฉิง เฟย เสียว

我拨著头发

หว่อ ฟู่ จู่ เต๋า ฟา

用著健康的微笑拥抱

ย้ง จู้ เจี้ยน คัง เตอ เหวย เซี่ยว หย่ง เป้า

闪亮的时刻

สั่น เลี่ยง เตอ สือ เข้อ

我张开翅膀

หว่อ จัง ไค ชื่อ ปั่ง

放飞美丽到整个世界

ฟั้ง เฟย เหม่ย ลี่ เต้า เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

让光彩绽放

หยัง กวง ใช๋ จั้น ฟั้ง

我拨著头发

หว่อ ฟู่ จู่ เต๋า ฟา

用最健康的的微笑拥抱

ย้ง จู้ เจี้ยน คัง เตอ เตอ เหวย เซี่ยว หย่ง เป้า

闪亮的时刻

สั่น เลี่ยง เตอ สือ เข้อ

我张开翅膀

หว่อ จัง ไค ชื่อ ปั่ง

放飞美丽到我的世界

ฟั้ง เฟย เหม่ย ลี่ เต้า เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

让心情飞翔

ยร่าง ซิน ฉิง เฟย เซี่ยว

我拨著头发

หว่อ ฟู่ จู้ เต๋า ฟา

用著健康的微笑拥抱

ย้ง จู้ เจี้ยน คัง เตอ เหวย เซี้ยว ย่ง เป้า

闪亮的时刻

สั่น เลี่ยง เตอ สือ เข้อ

Be the first to like.
loading...