????????? Rokkugo – Super Junior-t

???? : Rokkugo

?????? : Super Junior-t

????????? :

[All]

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

[Heechul]

Anmanhda manhda manhda manha

Da ippun ippun ippunida

Yoboge jogi joge boyo

[Shindong]

Yobo angyong anboyo

[Kangin]

Tongsuljibsultong sojumanbyongmanjuso

Daishimjonshimida ppo ppo ppo

Ajohdajoha subagibagsu

[Heechul]

Dashi habchanghabshida

[All]

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

[Eeteuk]

Niganundegani ilyoil swissu

Surisurisu mullongmullongmul

Ajohdajoha subagibagsu

Dashi habchanghabshida!

[Sungmin]

Ojedo gokkuro onuldo gokkuro

Modun gon gokkuro doragago isso

Neiri wayahe hengboge shigyega

Chekkagchekkag dorakagetji

[All]

Chekkag chekkag chekkag

One two three four five six GO!

[All]

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

[Eunhyuk]

Hapatakachaja-a sabamaradanaga

[Shindong]

Shib gu pal chil yuk o sa sam I il teng

[Eunhyuk]

Areso wiro dwieso aphuro

[Shindong]

Modun gon gokkuro rokkugo!!

[Eunhyuk]

Haraboji

[Shindong]

Halmoni

[Eunhyuk]

Ajosshi

[Shindong]

Ajumma

[Eunhyuk]

Namnyonoso chanchanchan!!

Olsshigu jolsshigu

[Shindong]

Parabarabappam

[Eunhyuk]

Modun gon gokkuro rokkugo!!

[Eeteuk]

Nagatda ona naodagatna

Adultari dakotdai taldura

[Sungmin]

Dagathun byorun byorun gathda

[Eunhyuk]

Jakkuman kkummankkuja

[Shindong]

Janggagan gajang shijibganjibshi

Dadoenjanggug chonggugjang doenda

Ajohdajoha subagibagsu

Dashi habchanghabshida

[Heechul]

Ojedo gokkuro onuldo gokkuro

Modun gon gokkuro doragago isso

Neiri wayahe hengboge shigyega

Chekkagchekkag dorakagetji

[All]

Chekkag chekkag chekkag

One two three four five six GO!

[All]

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

Ajohdajoha subagibagsu

Dashi habchanghabshida

Rokkugo! rokkugo! rokkugo!

Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!

Be the first to like.
loading...