เนื้อเพลง crazy because of you – t-ara

เพลง : crazy because of you

ศิลปิน : t-ara

เนื้อเพลง :

봐도봐도봐도 내가 봐도봐도 보고싶어

(บวา-โด-บวาโด-บวา-โด แน-กา บวา-โด-บวา-โด โพ-โก-ชิบ-พอ)

너 땜에 온종일미쳐 내 영혼 마저미쳐

(นอ แตม-เม อน-จง-อิล-มี-ชวอ แน ยอง-ฮน มา-จอ-มี-ชวอ)

꽃혀꽃혀꽃혀 내가 너에게로 꽃혀꽃혀

(กซ-ฮยอ-กซ-ฮยอ-กซ-ฮยอ แน-กา นอ-เย-เก-โร กซ-ฮยอ-กซ-ฮยอ)

끌리는 내몸이꽃혀 너땜에 내가미쳐

(กึล-รี-นึน แน-มม-มี-กซ-ฮยอ นอ-แตม-เม แน-กา-มี-ชวอ)

내 향기에 니 감각을 느껴봐

(แน ฮยัง-กี-เง นี กัม-กัก-กึล นือ-กยอ-บวา)

은근히 감싸는 너는 sexy shadow

(อน-กึน-ฮี คัม-ซา-นึน นอ-นึน sexy shadow)

멀쩡하게 뛰고 있는

(มอล-จัง-ฮา-เก ดวี-โก อิซ-นึน)

심장이 다 망가질듯이 너는 make me crazy

(ชิม-จัง-งี ดา มัง-กา-จิล-ดึซ-ชี นอ-นึน make me crazy)

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!

(oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!)

철없게 철없게 철없게 철없게

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก)

철없게 철없게 살다가 미쳐

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ซัล-ดา-กา มี-ชวอ)

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!

(oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!)

철없게 철없게 철없게 철없게

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก)

철없게 살다가 내가 미쳐

(ชอล-ออบ-เก ซัล-ดา-กา แน-กา มี-ชวอ)

da da da da da da da da da da da da da da da sexy shadow

(da da da da da da da da da da da da da da da sexy shadow)

da da da da da da da da da da dada da da da make me crazy

(da da da da da da da da da da dada da da da make me crazy)

돌아돌아돌아 내가 이러다가 내가돌아

(ดล-รา-ดล-รา-ดล-รา แน-กา อี-รอ-ดา-กา แน-กา-ดล-รา)

너땜에 온종일돌아 내영혼 마저돌아

(นอ-แตม-เม อน-จง-งิล ดล-รา แน-ยอง-ฮน มา-จอ-ดล-รา)

어질어질어질 눈이 내머리가 아찔아찔

(ออ-จิล-รอ-จิล-รอ-จิล นูน-นี แน-มอ-รี-กา อา-จิล-อา-จิล)

끌리는 내몸이미쳐 너땜에 내가 미쳐

(กึล-รี-นึน แน-มม-มี-มี-ชวอ เน-แตม-เม แน-กา-มี-ชวอ)

내 향기에 니 감각을 느껴봐

(แน ฮยัง-กี-เง นี กัม-กัก-กึล นือ-กยอ-บวา)

은근히 감싸는 너는 sexy shadow

(อน-กึน-ฮี คัม-ซา-นึน นอ-นึน sexy shadow)

멀쩡하게 뛰고 있는

(มอล-จัง-ฮา-เก ดวี-โก อิซ-นึน)

심장이 다 망가질듯이 너는 make me crazy

(ชิม-จัง-งี ดา มัง-กา-จิล-ดึซ-ชี นอ-นึน make me crazy)

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!

(oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!)

철없게 철없게 철없게 철없게

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก)

철없게 철없게 살다가 미쳐

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ซัล-ดา-กา มี-ชวอ)

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!

(oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!)

철없게 철없게 철없게 철없게

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก)

없게 살다가 내가 미쳐

(ชอล-ออบ-เก ซัล-ดา-กา แน-กา มี-ชวอ)

내 향기에 니 감각을 느껴봐

(แน ฮยัง-กี-เอ นี กัม-กัก-กึล นือ กยอ-บวา)

은근히 감싸는

(อึน-กึน-ฮี คัม-ซา)

멀쩡하게 뛰고 있는

(มอล-จอง-ฮา-เก ดวี-โก อิซ-นึน)

심장이 다 망가질듯이

(ชิม-จัง-งี ดา-มัง-กา-จิล-ดึซ-ชี)

Rap:

Hey come on 오늘밤 꽃혀

(Hey come on โอ-นึล-พัม กซ-ฮยอ)

버릴것 같어 나 미쳐 버릴것 같어

(พอ-ริล-กอซ กัท-ทอ นา-มี-ชวอ พอ-ริล-กอซ กัท-ทอ)

너와나 돌아돌아 따라라라

(นอ-วา-นา ดล-รา-ดึล-รา ตา-รา-รา-รา)

오늘밤 둘이서 Take it 쫄깃한 느낌을 Make it

(โอ-นึล-พัม ดุล-รี-ซอ Take it จล-กิซ-ฮัน นือ-กิม-มึล Make it)

유혹의 빠져봐 손발을 Do it 온몸을 던져 Like it

(ยู-ฮก-กวี ปา-จวอ-บวา ซน-พัล-รึล Do it อน-มม-มึล ดอน-จวอ Like it)

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!

(oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!)

철없게 철없게 철없게 철없게

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก)

철없게 철없게 살다가 미쳐

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ซัล-ดา-กา มี-ชวอ)

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!

(oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!)

철없게 철없게 철없게 철없게

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก)

없게 살다가 내가 미쳐

(ชอล-ออบ-เก ซัล-ดา-กา แน-กา มี-ชวอ)

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!

(oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!)

철없게 철없게 철없게 철없게

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก)

철없게 철없게 살다가 미쳐

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ซัล-ดา-กา มี-ชวอ)

oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!

(oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!)

철없게 철없게 철없게 철없게

(ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก ชอล-ออบ-เก)

없게 살다가 내가 미쳐

(ชอล-ออบ-เก ซัล-ดา-กา แน-กา มี-ชวอ)

Credit:

Korean Lyric: Soribada

Thai Lyric: sky_H @ T-ARA Thailand Fanclub

Please Take Out With Full Credit

กรุณานำออกไปพร้อมเครดิตทั้งหมด

Be the first to like.
loading...