เนื้อเพลง but i love u – bigbang

เพลง : but i love u

ศิลปิน : bigbang

เนื้อเพลง :

(เว คึ เรท ซึล กา.. เว คึ เรท ซึล กา..

ซา รัง.. อุท กี จี มัล รา คึ เร)

Ye.. ซึ ดา ซึน ซุล กวา

And I นอ เตม เม กึน นอท ตอน ทัม เบ

ดา ชี นอ เตม เม มุล โก Goes out to you

มัน รัน มา ดี ออบ ชิ ตอ นา กัน คึ เด ยอ

จี กึม มี โน เร ทึล รี ชี นา โย

[Verse 1] นี กา ออบ ชี มัท นึน วี โร อึน อา ชิม

คึ เด ตอ นัน ฮู เน มัม ซก จี โด เอ นา ชิม

พัน นึน คิล รึล ริล รอท ซอ เน ซัล รึล ดา มัง ชิน

อา มู จุน บี โด โมท ทัน เน เก ซอ มอล รี โด มัง ชิน

นา เอ บี นอ ซึ นอล มี วอ ฮา รยอ โก นัน ชี เก บิล รอท ซอ

นอ มู ออก กุล เฮ ซอ เน จา ชิน นี นอ มู นา ฮัน ชิม เฮ ซอ

เน มัล ทู เฮง ดง กอล รึม กอล รี

ฮา นา กา จี โด เบ ดเวน นอล ดัล มึน ซึบ กวัน ดึล รี นัล กวี รบ ฮยอ

อิท จี อัน นา ออ ตอ เก อิท ซึล กา นา

เน โม ดึน ชู ออก เก ชอท เพ จี เอ เน กา อิท จัน นา

แซง งิล พา ดัท กา กิบ พึน ซา รัง เง จอล บยอก นอม มอ ชอท

ชิล ยอน เน อา พึม มึล เน เก จุน ชอท บอน เจ ยอ จา จัน นา

นา มิ ชิน ชอก เฮ ซึล พอ โด อุท ซอ โบล เร

ทอง บิน เน มัม พา รา จี อัน นา We just too late

Uh.. เน กอ รา มยอน เน มัม เด โร ฮัล กอ รา มยอ

อี เก เน ซา รัง บัง ชิก เอ โช เอ ชี จัก กึล มัล รัท ตอ รา มยอน Ye..

นอ วา ฮัน ชี กัน นึน นอ มู นา ฮิม ดึล รอท ซอ

เมน นัล จอน อวา กี มัน บุล ดึล โก นา นึน นอล คี ดา รยอท นึน เด

ฮัง ซัง นอน อา มู รอน จัล โมท ทา นา ออบ ซอ

มี อน ฮา ดา โก มัล รา โก ซอ

นา รึล พี ฮา โก คึ เด รน กา บอ รยอท ซอ

[Hook]

But I love you girl เน กา อิท ซอ จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ

But I love you girl เน กา จับ บา จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ

But I love you girl มัล ฮา จี อัน นา โด

ซอ ทุน เน มัม เจ บัล โน จี มัล รา จวอ โย Ma girl

[Verse 2] เน นุน เนน คึ จอ เย ปึ กี มัน เน

นอ มู ปา จี จี นึน มัล รัน ชิน กู เอ มัล เร

อิล ดัน ฮวา บู ทอ เน คึ เอ นึน ดา รึ ดา โก

นู กู โบ ดา ชอก ฮา โก ซุน ซู ฮัน คึ รอน อา อี รา โก

Uh ซา… ฮา นี จอง มัล โร โจ ฮา เฮ นอล

อุ ริน บยอน ชี มัล จา เฮง บก คา เก เฮ จุล เก นอน

เน กยอท เท มอ มุล รอ ชี กัน นี ดอ ฮึล รอ

อิล รี นยอน จี นา โก นา มยอน More better that this year

ฮิม ดึล รอ จี ชยอ โบ ยา เน มก โซ รี กา

กี เดล กท ชี พิล โย เฮ คี เด เจ บัล

นา อัน โบ ยอ เว นอ โฮน จา ซึ รอ จยอ

โค เกล จอ ออ กา ซึม มี จิท จอ จา โก มู นอ จยอ

อู รี ชอ อึม มัน นัท ซึล เตน โจ ฮัท นึน เด

ซอ โร โบ โก มัน นิท ซอ โด เฮง บก เฮท นึน เด

ซา ชิล อา จิก โด นัน คึ เร กึน เด เว นอ นึน อัน คึ เร

โย จึม นอล โบ มยอน เย จอน คึ นึ กิม มี เน เกน ออบ นึน เด Ye

นอ วา ฮัน ชู ออก กึน นอ มู นา โก ดัล พัท ซอ

มุล รน เน จัล โมท ชี เกท จี อี รอ เค วี โร ฮา เกท จี

เซ วอล รี กา มยอน นี กี ออก โด ยอน กี ชอ รอม จอ มอล รี

นัล รา กา เซ ซา รัง งี เน เก โด ชัท จา โอล รอน จี

[Hook]

But I love you girl นอ รึล อุท เก เฮ จู โก ชิบ พอ

But I love you girl เน นุน มุล ดัก กา จู โก ชิบ พอ

But I love you girl Nothing anymore

ตอ นัน คึ เด มัม ดเว โทล รี ซู ออบ นึน กอล I know girl

[Bridge]

มา จี มัก คึ เด ออล กึล โบ โก ชิบ พอ ซอ

จอน ฮวา เฮ กึท กา จี อา มู เด ดับ นอ จี มัน

Oh เว นา รึล พี ฮา นึน จี เน เก มัล เร จวอ โย Girl

อา จิก โด นัน เจ จา รี เอ โย

[Hook]

But I love you girl เน กา อิท ซอ จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ

But I love you girl เน กา จับ บา จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ

But I love you girl มัล ฮา จี อัน นา โด

ซอ ทุน เน มัม เจ บัล โน จี มัล รา จวอ โย

But I love you girl นอ รึล อุท เก เฮ จู โก ชิบ พอ

But I love you girl เน นุน มุล ดัก กา จู โก ชิบ พอ

But I love you girl Nothing anymore

ตอ นัน คึ เด มัม ดเว โทล รี ซู ออบ นึน กอล I know girl

Be the first to like.
loading...