????????? ??? ?? ?? – ???

???? : ??? ?? ??

?????? : ???

????????? :

????”?????”?????

???????

???????????

????????? ?????

?????? ????

???????????

?????????

?????????? ???????

????????????

????????????? ????

??????????

?????????????

??????????????

???????????????

????????

???????????

na bu na so ge nong ga ba

ha pu gei hei do ke ken qiang ba

no na salang yi langno liao ga do ong qia su wo nu pa bu la so

ga wo nei jia lei qiao den go

he gen ma ne lo hei bo kei den go

heng bo mi la do wu so jiu miao

ke mi so lo hen bu kei

ke niaoga na sa lang a salang mo dei ga ji

yi lo kei ke niao liao tei so yi s bu niang

qiuwu su yi so hen bu ken sa lang yi la

a mu do go ba la ji ya na

ong jie de so nei mi miao la e ge o say

ong jie de bu lo qiu miao de li le go say

piao nang mo xi ke go say li so qiu gei

ke niu sa lang a ni ga

na pa bo la so

Be the first to like.
loading...