เนื้อเพลง I Wish… – tvxq

เพลง : I Wish…

ศิลปิน : tvxq

เนื้อเพลง :

[Changmin] กู ลืม โน โม พา ลาน ฮา นืล ลืล, กูด อัพ ซี พอว ชอว จิน บา ดา ลืล

โม จี อาน นา.. โน ฮี ดืล ซอน เน ดเว โดล ลอ จูล นาล ลี ออล เท็น เด

[Hero] กาง มูล โช ลัม เบียล ลี ฮืน ลืน กอ ,บา ลาม มี คอ คืด ทืล เช ชี นืน

อี ชูค โบค เคล.. โน ฮี ดืล ซอน เน จุน บู นาม กยู จูล ซู อัพ ดา เมียว

จุง มาล มี อาน ฮาล เท นี

[Xiah] โด นือ โจ โบ ลี คี จุน เน ฮู ลิน .. ฮา นืล ลี ดเว คี โล เฮด ดาน ดา

พอง บัม ฮาน เน ลีล เล กือ คูม ดืล ลี .. คูม มืน โล คืด นา จิ อาน โด โลค

[Yunho] จาม ชี โน ฮี ดืล ลี บีล เลียว จูน .. เน โล เค อา ลืม ดา อูน เซ ซาง อืน

กืล hollywood อู ลี กา จูล ซู ลีท นืน เมียท อาน ดเว นืน ซัน มูล

[Micky] อี เจ เซ ซาง เก โอ ลืน ดืล ลืล .. ดา ทู จี อาน คี โล เฮด ดาน ดา

อี กีน จา โด .. จีน จา โด อัพ นืน .. ฮาน กา โล อูน นาล ดืล ลืล วี เฮ

กือ นูน โซค เค ดาม เกียว จีน

[Xiah] โด นือ โจ โบ ลี คี จุน เน ฮู ลิน .. บา ดา กา ดเว คี โล เฮด ดาน ดา

พอง บัม ฮาน เน ลีล เล กือ คูม ดืล ลี .. คูม มืน โล คืด นา จิ อาน โด โลค

[Yunho] จาม ชี โน ฮี ดืล ลี บีล เลียว จูน .. เน โล เค อา ลืม ดา อูน เซ ซาง อืน

กืล hollywood อู ลี กา จูล ซู ลีท นืน เมียท อาน ดเว นืน ซัน มูล

[Micky’s Rap]

Don’t Know how breath take our nature’ away

what do you say!! เน เกียว เท ฮาม เค ซาล ดัน the environment.

not to rate

จา ยุน กวา มา จู โบ ดัน เบ เรียว เฮ อืม นือ คีน นือ คีม don’t wanna

lose it (yeah) I Knew it

(Don’t lie) I think this is the biggest thing of your life

(Realize) I think this is the biggest thing of your life

Be the first to like.
loading...