เนื้อเพลง emergency – smash

เพลง : emergency

ศิลปิน : smash

เนื้อเพลง :

[นารู]

You gotta hold on cause ซัล-มวี กึท-ทึล จับ-โก ดา-ซี ฮัน-บอน นัล-รา-รา

อี-ซึล-พึม-มือ-โร กา-ดึก-ชัน กือ-กี-ออก-กึล จิจ-โก-ซอ

[เซเก]

แน-ฮิม-ดึล-รอซ-ดอน ออ-ริน-ซี-จอล-เรน ฮวี-มัง-โจ-ชา อิล-โก-ซอ

ดู-รยอ-วอซ-ซอซ-ดอน มี-แร-ซก-เก-ซอน ซุม-ซวี-กี-โด บอก-ชัซ-จี-มัน

[ชอนอู]

* อา-มุล-จี อัน-นึน ซัง-ชอ-เกซ-จี-มัน กึล-รอ-อัน-โก You have to Go !

[ฮันบัง]

** You gotta hold on cause ซัล-มวี กึท-ทึล จับ-โก ดา-ซี ฮัน-บอน นัล-รา-รา

อี-ซึล-พึม-มือ-โร กา-ดึก-ชัน กือ-กี-ออก-กึล จิจ-โก-ซอ

จอ กา-จัง นพ-พึน-กซ-ซึล ฮยัง-แฮ นา-วี-ยอล-จอง-งึล ดา-แฮ

Know that you gotta find your way Don’t turn your back on Dream

[ฮีโร่]

โก-เฮ-เม-ยอซ-ซอ ออ-ดุม-ซก-เก-ซอ ฮัน-กอล-รึม-โด มัง-ซอล-รยอซ-จี-มัน

อี-กยอ แนล-กอ-รา ดา-กา-จิล-กอ-รา เซ-ซอง-เง โซ-รี-ชยอ-โบ-จา

( * / ** ) huh~

[เจอรี่]

*** Gotta know why you turning your back cause turning your back on love and I know

Gotta know why you turning your back cause turning your back on love~

(come on!)

[เซเก]

ซุม-มึล จุก-กี-โก โด-ดัล-รยอ นา-รา-โบ-จา จอ-ออ-ดุม-มึล เฮ-ชี-โก

อี มก-มา-รึน กา-ซึม-เม กุม-มึล แช-วอ-โบ-จา

จอ กา-จัง นพ-พึน-กซ-ซึล ฮยัง-แฮ นา-วี ยอล-จอง-งึล ดา-แฮ

Know that you gotta find your way

( ** / *** )

———————————–

[나루]

You gotta hold on cause 삶의 끝을 잡고 다시 한번 날아라

이슬픔으로 가득찬 그기억을 찢고서

[세계]

내힘들었던 어린시절엔 희망조차 잃고서

두려웠었던 미래속에선 숨쉬기도 벅찼지만

[천우]

* 아물지 않는 상처겠지만 끌어안고 You have to Go !

[한방]

** You gotta hold on cause 삶의 끝을 잡고 다시 한번 날아라

이슬픔으로 가득찬 그기억을 찢고서

저 가장 높은곳을 향해 나의열정을 다해

Know that you gotta find your way Don’t turn your back on Dream

[히로]

또헤메였어 어둠속에서 한걸음도 망설였지만

이겨 낼거라 다가질거라 세상에 소리쳐보자

( ** ) huh~

[제리]

*** Gotta know why you turning your back cause turning your back on love and I know

Gotta know why you turning your back cause turning your back on love~

(come on!)

[세계]

숨을 죽이고 또달려 나가보자 저어둠을 헤치고

이 목마른 가슴에 꿈을 채워보자

저 가장 높은곳을 향해 나의 열정을 다해

Know that you gotta find your way

( ** / *** )

Be the first to like.
loading...