เนื้อเพลง Hangbok – super junior

เพลง : Hangbok

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

MIN ฮันบอนโด นันนอรึล อิดชอบนจ๊อกก๊อบซอ โอจิกกือแดมานนึล แซงกักแคซนึน กอล

GENG คือรอน นอนึน มวอยา นาล อิชชอดตอน กอยา

TEUKชีกึมแน นุนเน ซอนนุนมุล ฮึลรอแบชินกัม

SHINDONG นาล ชัดจา กอลกา แซงกักแคซกอ

HYUKJAE นัน นัน จาล โมรือแคซซอ

SHINDONG อีเซซางงี โทลโกอิซนึน จีกึม

HYUKJAE นัน นอบักเก ออบจี

SHINDONGฮัลมาลรี ออบซอ กัลซูโด ออบซอ

HYUKJAE นุนมุลโด ออบซอ นือกึมโด ออบซอ

SHINDONG เน อับเพ ซอ อิซนึน นัล พาราบวา

HYUKJAE นอล วาแฮ ซาลราอิซนึน นาล

DongHAE ยักซกตวินชี กานนี วาซซอโยคือ แดอัพเพ อิดซอโย ดูรยออุมเม อุลโก อิดจีมาน

SIWONนุนมุลรึล ทักกาจูออซซอโย คือแด แน ซนจาบัดจโย อิลรอนาลกอยา

TEUKฮัมเก แฮจุน คือแดเอเก แฮงบกคึล

MIN นุนกัมโก คือแดล คือรยอโย มัมซกคือแดล ชาชัดโจย นารึล บัลกยอจูนึน บิดชี โบยอ ยองวอนฮัน

KANGIN แฮงบกกึล นูจิลซน ออบโจย คือแดนา โบอีนาโย นารึลบุลรอชเวโย คือแด คยอทเท

RYEO อิดซึลกอยา นอรึล ซารังแฮ ฮัมเกแฮโย คือแดวายอง…วอนฮี

HEENIM ฮันบอนโด นันนอรึล อิดจอบนจ๊อกออบซอ โอจิกคือแดมานนึล แซงกักแคซนึนกอล

KIBUM คือรอน นอนึน มวอยา นาล อิดชอดตอน กอยา

YESUNG แน นุนเนซอน นุนมุล ฮึลรอ แบชินกัม

MIN ยักซกตวิน ชีกันนี วาซซอโยคือแด อัพเพ อิดซอโย ดูรยออุมเม อุลโก อิดจิมัน

KANGIN นุนมุลรึล ทักกาจูออดซอโย คือแดแน ซนจาบัดจโย อิลรอนาลกอยา

HYUKJAE ฮัมเก แฮจุน คือแดเอเก แฮงบกคึล

HAE นุนคัมโก คือแดล คือรยอโย มัมซกคือแดล ชาชัดโจย นารึล บัลกยอจูนึน บิดชี โบยอ ยองวอนฮัน

TEUK แฮงบกคึล โนจิลซน ออบโจย คือแดนา โบอีนาโย นารึลบุลรอจวอโย คือแดคยอทเท

YESUNGอิดซึลกอยา นอรึล ซารังแฮ ฮัมเกแฮโย คือแดวายอง…วอนฮี

HEENIM จอ พารางแซทึลรี จอนแฮจูนึน แฮง บก กี รา นึน กอ

RYEO นึล อูรี คยอทเท กาคาอี อิซนึน กอจโย

ALL นุนคัมโก คือแดล คือรยอโย มัมซกคือแดล ชาชัดโจย นารึลบัลกยอจูนึน บิดชี โบยอ ยองวอนฮัน

แฮงบกคึล โนจิล ซน ออบโจย คือแดนา โบอีนาโย นารึล บุลรอจวอโย ออนเจราโด

คือแด มาอึมมึล ยอลรอ โบอาโย อับเพน แนกา อิดซอโย นารึล บุลรอจวอโย คือแด คยอทเท

RYEO อิดซึลกอยา นอรึล ซารังแฮ

ALL ฮัมเกแฮโย คือแดวายอง…วอนฮี

Be the first to like.
loading...