เนื้อเพลง shinee – ring ding dong

เพลง : shinee

ศิลปิน : ring ding dong

เนื้อเพลง :

Baby

네게 반해 버린 내게 왜 이래

เนเก บันแฮ บอริน เนเก เว อิแร

두렵다고 물러서지 말고

ทูรยอบดาโก มุลรอซอจิ มัลโก

그냥 내게 맡겨봐라 어때

คือนยัง เนเก มัตกยอบวารา ออแด

My lady

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi Ding Diggi Ding Ding Ding

(x4)

Butterfly

너를 만난 첫 순간

นอรึล มันนัน ชอด ซุนกัน

눈이 번쩍 머리 싹

นุนนี บอนจอก มอริ ซัก

벨이 딩동 울렸어

เบลลี ดิงดง อุลรยอดซอ

난 말야 멋진놈

นัน มัลยา มอดชินนม

착한놈 그런 놈은 아니지만

ชักฮันนม คือรอน นมมึล อานิชิมาน

나름대로 괜찮은 Bad Boy

นารึมแดโร แกวนชานึน Bad Boy

너도 마치 butterfly

นอโด มาชี butterfly

너무 약해 빠졌어

นอมู ยักแฮ ปาจยอดซอ

너무 순해 빠졌어

นอมู ซุนแฮ ปาจยอดซอ

널 곁에 둬야겠어

นอล กยอตเท ดวอยาเกดซอ

더는 걱정마 걱정마

ดอนึน กอกจองมา กอกจองมา

나만 믿어보면 되잖아

นามาน มิดอโบมยอน ดวีชานา

니가 너무 맘에 들어

นิกา นอมู มัมเม ดึลรอ

놓칠 수 없는 걸

โนชิล ซู ออพนึน กอล

Baby

내가 숨을 멈출 수 oh crazy

แนกา มุมมึล มอมชุล ซู oh crazy

너무 예뻐 견딜 수 oh crazy

นอมู เยปอ กยอนดิล ซู oh crazy

너 아니면 필요없다 crazy

นอ อานีมยอน พิลโยออพดา crazy

나 왜 이래

นา แว อีแร

So fantastic

So elastic

fantastic fantastic

fantastic fantastic

elastic elastic

elastic elastic

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

(들린다)

(ดึลรินดา)

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

(머리속에 울린다)

(มอริซกเก อุลรินดา)

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

(내 가슴에 울린다)

(แน กาซึมเม อุลรินดา)

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

I call you butterfly

날이 가면 갈수록

นัลรี กามยอน กัลซูรก

못이 박혀 너란 걸

มดซี บักฮยอ นอรัน กอล

헤어날 수 없다는 걸

เฮออกนัล ซู ออพดานึน กอล

나를 선택해

นารึล ซอนแทกแฮ

(돌이키지 말고)

(ดลรีคีจี มัลโก)

선택해

ซอนแทกแฮ

(도망가지 말고)

(โทมังกาจี มัลโก)

네게 빠진 바보인 나

เนเก ปาจิน พาโบอิน นา

날 책임져야 돼

นัล แชกกิมชยอยา ดแว

Baby

내가 숨을 멈출 수 oh crazy

แนกา ซุมมึล มอมชุล ซู oh crazy

너무 예뻐 견딜 수 oh crazy

นอมู เยปอ กยอนดิล ซู oh crazy

너 아니면 필요없다 crazy

นอ อานีมยอน พิลโยออพดา crazy

나 왜 이래

นา แว อีแร

난 착하디 착한증후군이 걸린

นัน ชักฮาดี ชักฮันชึงฮูกุนนี กอลริน

너를 이해 못 하겠다

นอรึล อีแฮ มด ฮาเกซดา

넌 가끔씩 그런 고정이미지를

นอน กาคึมซิก คือรอน โกจองงิมิชีรึล

탈피 이탈해봐 괜찮다

ทัลพิ อาทัลแฮบวา แกวนชันดา

Break out (hey)

Break out (hey)

Break out (hey)

Break out (hey)

Ding Ding Ding Ding

Dong Dong Dong Dong

사실 난 불안해

ซาชิล นัน บุลรันแฮ

어떻게 날 보는지

ออตอดเก นัล โบนึนจี

어쩌면 어쩌면

ออจอมยอน ออจอมยอน

내게 호감을 갖고 있는지 몰라

แนเก โฮกัมมึล กัจโก อิดนึนจี มลรา

이토록 안절부절

อีโตโรก อันชอลบูชอล

할 수밖에 없어

ฮัล ซูบักเก ออพซอ

돌이킬 수 없는 걸

ดลลีคิล ซู ออพนึน กอล

Complicated girl

절대 NO란 대답하지 마

ชอลแด NOรัน แทดับฮาจี มา

나 괜찮은 남자란 걸

นา แควนจานึน นัมจารัน กอล

내가 미쳐버릴지 몰라

แนกา มีชยอบอรินจี มลรา

Silly Girl (silly girl)

you’re my miracle (my miracle)

너만 가질 수 있다면

นอมาน คาชิล ซู อิดดามยอน

내겐 다 필요없는 걸

แนเกน ดา พิลโยออพนึน กอล

Baby

내가 숨을 멈출 수 oh crazy

แนกา ซุมมึล มอมชุล ซู oh crazy

너무 예뻐 견딜 수 oh crazy

นอมู เยปอ กยอนดิล ซู oh crazy

너 아니면 필요없다 crazy

นอ อานีมยอน พิลโยออพดา crazy

나 왜 이래

นา แว อีแร

so fantastic

so elastic

fantastic fantastic

fantastic fantastic

elastic elastic

elastic elastic

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

(들린다)

(ดึลรินดา)

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

(머리속에 울린다)

(มอรีซกเก อุลรินดา)

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

(내 가슴에 울린다)

(แน คาซึมเม อุลรินดา)

Ring Ding Dong Ring Ding Dong

Ring Diggi DingDiggi Ding Ding Ding

Be the first to like.
loading...