????????? bimbombay – jimmie rodgers

???? : bimbombay

?????? : jimmie rodgers

????????? :

Bimbombey, Bimbombey

On the way to Bimbombey

There’s a hill on the way to Bimbombey

There’s a house on the hill and a girl in the house

On the hill on the way to Bimbombey

A house on the hill and a girl in the house

On the hill on the way to Bimbombey

Jing-a-ling-a-lyoh (jing-a-ling-a-lyoh)

Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)

Jing-a-ling-a-ly jing-a-ling-a-ly

Jing-a-ling-a-lyay-ay-ay

Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)

There’s a store in Bimbombey

There’s a ring in the store in Bimbombey

That’s where I’ll buy the ring for the girl in the house

On the hill on the way to Bimbombey

I’ll buy the ring for the girl in the house

On the hill on the way to Bimbombey

Jing-a-ling-a-lyoh (jing-a-ling-a-lyoh)

Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)

Jing-a-ling-a-ly jing-a-ling-a-ly

Jing-a-ling-a-lyay-ay-ay

Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)

Once I get to Bimbombey

You can bet I will stay in Bimbombey

That’s where I’ll settle down with the girl in the house

On the hill on the way to Bimbombey

I’ll settle down with the girl in the house

On the hill on the way to Bimbombey

Jing-a-ling-a-lyoh (jing-a-ling-a-lyoh)

Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)

Jing-a-ling-a-ly jing-a-ling-a-ly

Jing-a-ling-a-lyay-ay-ay

Jing-a-ling-a-lyay (jing-a-ling-a-lyay)

Bimbombey

FADE:

Bimbombey

Bimbombey

Be the first to like.
loading...