เนื้อเพลง seoul – snsd suju

เพลง : seoul

ศิลปิน : snsd suju

เนื้อเพลง :

KYUHYUN: 어느새 하루가 또 지나고 집으로 향한 나의 발걸음 부푼 가슴에 처음 시작했던 그 맘 그대로

ออนึนเซ ฮารุกา โด จินาโก ชิบพือโร ฮยางฮัน นาเอ พัลกอลรึม บุพุน กาซึมเม ชออึมซิจักแฮซตอน คือมัม คือแทโร

JESSICA: 가끔은 피곤한 일상속에 지쳐버린 내 몸을 이끌고 길을 따라서 숨쉬고있는 나의자유

กากึมมึน พิโกนฮัน นิลซางโซเก จิชยอพาริน เด โมมมึล อาดือโก คิลรึล ตาราซอ ซุมซูโกอิซนึน นาเอจายู

Yes! 느꺼봐 희망 가득한 세상

นือกอ พวาฮี มาง กาทึกฮัน เซซาง

Yes! 저기 높은 미래 향해서

จอกิ โนพึน มิแร ฮยางเฮซอ

s.e.o.u.l 함께 불러봐요 꿈이 이뤄질 아름다운 세상

ฮัมเก พุลรอพวาโย กุมมิ อิรอจิล อารึมทาอุน เซซาง

RYEOWOOK: 어디서나 즐거움이 넘치는 곳~ 사랑해~!

ออดิซอนา จืลกออุมมิ นอมชินึน โกซ ซารางเฮ

s.e.o.u.l 함께 외쳐봐요 어디서라도 웃을수있는

ฮัมเก พุลรอพวาโย ออดีซอราโด อุซซุล ซุอิซนึน

TAEYEON: 행복~ 모두가 하나되는 세상

เฮงบก โมดุกา ฮานาเดนึน เซซาง

DONGHAE: 어디서 꺼져버린 내 모습 후회없이 살질 않았는지 부푼 희망의 처음 설레였던 그 맘 그대로

ออดีซอ กอจยอพอริน แนโมชืพ ฮุฮึยออพจิ ซัลจิล อันฮัซนึนจิ บุพุน ฮึยมังเง ชออึม ซอลเร ยอซตอน คือ มัม คือเดโร

SEOHYUN: 알수없는 내일이 그대로 어렵고 험한일이 생겨도 견딜수있어 네게 부끄럽지 않도록

อัลซุ อิบนึน แนอิลอา คือแดโร ออรยอบโก ฮอนฮันนิลอา แซงกยอโก กยอนทิลซุอิซซอ แนแก บุกือรอบจิ อันโดโรก

Yes! 느꺼봐 희망 가득한 세상

คือกอพา ฮิมมาง คาทึกฮัน เซซาง

Yes! 저기 높은 미래 향해서

จอกิ นพพึน มิแร ฮยางแฮซอ

s.e.o.u.l 함께 불러봐요 꿈이 이뤄질 아름다운 세상

ฮัมเก พุลรอพวาโย กุมมิ อิรอจิล อารึมดาอุน เซซาง

RYEOWOOK: 어디서나 즐거움이 넘치는 곳~ 사랑해~!

ออดีซอรา จืลกออุมมิ นัมจานึน โกซ ซารางเฮ

s.e.o.u.l 함께 외쳐봐요 어디서라도 웃을수있는

ฮัมเก พุลรอพวาโย ออดีซอราโด อุซซืล ซุอิซซอ

SUNNY: 행복~ 모두가 하나되는 세상 만들어요

เฮงบก โมดุกี ฮานาเดนึน เซซาง

SUNGMIN: 두려운날도 때론 힘이들 때도

โทรยออุนนาลโด แตราน ฮิมมาทึล แตโด

TAEYEON: 모두가 힘을모아 끔의 날개 펼쳐요~후~

โมดุกี ฮัมมึนโมอา กืมเอ นัลแก พยอลชยอยู ฮู

s.e.o.u.l (taeyeon 워우후~) 함게 불러봐요 꿈이 이뤄질 아름다운 세상

(ฮออุฮู) ฮัมเก พุมรอพวายู โกมมิ อิรอชิล อารึมดาอุน เซซาง

(KYUHYUN: 세~상~)

เซ ซาง

RYEOWOOK: 어디서나 즐거움이 넘치는 곳~ 사랑해~!

(JESSICA: 넘치는 곳~)

ออดีซอนา จืลกออุมอิ นัมจินึน โกซ ซารางเฮ (นัมจินึน โกซ)

s.e.o.u.l 함께 외쳐봐요 어디서라도 웃을수있는

ฮัมเก พุลรอพวาโย ออดีซอราโด อุซซุล ซูอิซนึน

행복~ 모두가 하나되는 세상 만들어요

เฮงบก โมดุกี ฮานาเดนึน เซซาง มันทึลออลยู

Be the first to like.
loading...