เนื้อเพลง forever or never – shinee

เพลง : forever or never

ศิลปิน : shinee

เนื้อเพลง :

[Key] 그 굳게 다문 입술이 뭘 말 할지 무슨 생각하는지

난 불안해

[คีย์] คือ กุทเก ทามุน อิพซุลลิ มวาล มัล ฮัลชิ มูซึน แซงคักฮานึนจี

นัน พึลอันเฮ

[민호] Hot, Hot, Hot 타는 쿵, 쿵, 쿵 뛰는 [온유] 나의 가

슴은 너만을 원해

[มินโฮ] Hot, Hot, Hot ทานึน คุง, คุง, คุง ทวีนึน [อนยู] นาอึย กา

ซึมมึน นามานึล วานเฮ

[종현] 아직 나의 사랑이 어린 듯 해 망설이고 있는지

[จงฮยอน] อาชิก นาอึย ซารังงี ออริน ทึด เฮ มังซอลีโก อิตนึนจี

*[All] 나의 사랑은 Forever (Say) 다시 물어도 Forever 얼

마나 더 소리쳐야 알아 알아

쉽게 변할 거면 Never 난 시작조차 하지 않아 누가 뭐래

도 난 하나 Forever or Never

[All] นาอึย ซารังงึน Forever (Say) ทาจี มุลีโด Forever ออล

มานา ทอ โซรีชยอยา อารา อารา

ชิพเก พยอลฮัล กอมอยน Never นัน ชีชักโซชา ฮาชีอันฮา นูกา มวอเร

โด นัน ฮานา Forever or Never

[온유] 숨소리도 소음처럼 들릴 듯 한 너의 침묵이 싫어

난 두려워

[อนยู] ซุมโซรีโด โซอึมชอรอม ทึลริลทึตฮันนาอึย ชิมมุกี ชิลฮอ

นัน โดรยอวอ

[태민] I I I love you I I I need you 나의 사랑을 왜 모른

척 해

[แทมิน] I I I love you I I I need you นาอึย ซารังงึล เว มูรึน

ชัคเฮ

[Key] 아직 나의 마음을 믿지 못해 흔들리고 있는지

[คีย์] อาชิน นาอึย มาอึมอึล มิตชี มตเฮ ฮึนทึลรีโก อิตนึนจี

* (Repeat)

For my love! For my love! For my love! It’s Forever (and)

forever

For my love! For my love! For my love! It’s Forever (and)

forever

[민호] Yo! 영원한 건 언제나 내 사랑은 그대에게로, 유일

한 위로, 두 손을 잡은 채로

절대로 흔들리지 않는 믿음, 흔들리지 않는 너의 마음

(C’mon)

[มินโฮ] Yo! ยองวานฮัน กอน อนเซนา เน ซารังงึน คือเดเอเกโร, ยูอิล

ฮัน วีโร, โด ซนอึล ชัพพึน เชโร

ชอลเดโร ฮึนึลรีชี อันนึน มิทึม ฮึนทึลรีจี อันนึน นาอึย มาอึม

** [All] 나의 사랑은 Forever Say 언제까지나 Forever 어

떻게 더 보여줘야 알아 알아

네가 아니라면 Never 난 세상이 다 해도 Never 이젠 나의

선택이야 Forever or Never

** [All] นาอึย ซารังงึน Forever Say อันเจกาจินา Forever ออ

ทอตเก นอ โพยอชวอยา อารา อารา

เนกา อานีรามยอน Never นัน เซซังงี ดา เฮโด Never อีเจน นาอึย

ซอนแทกียา Forever or Never

[종현] 나의 사랑은 나의 사랑은 언제까지나 언제까지나

Forever or Never

[All] Forever or Never

[จงฮยอน] นาอึย ซารังงึน นาอึย ซารังงึน อันเจกาจินา อันเจกาจินา

Forever or Never

[All] Forever or Never

Source : shinee-ing

Find Source & Transaletion : mrs.minee at TAEMIN-THAILAND

c.TAEMIN-THAILAND.COM

TAKE OUT FULL CREDIT !

ไทยอย่างเดียว ..

[คีย์] คือ กุทเก ดามุน อิพซูรี มวอล มัล ฮัลชี มูซึน แซงกักคานึนจี นันพึลอันแฮ

[มินโฮ] Hot, Hot, Hot ทานึน คุง, คุง, คุง ทวีนึน [อนยู] นาเอ กาซึมมึน นอมานึล วอนเฮ

[จงฮยอน] อาจิก นาเอ ซารังงี ออริน ทึด เฮ มังซอลีโก อิตนึนจี

[All] นาเอ ซารังงึน Forever (Say) ทาชี มูรอโด Forever

ออลมานา ทอ โซรีชยอยา อารา อารา

ชิบเก พยอนฮัล กอมยอน Never นัน ชีจักโซชา ฮาชีอันนา นูกา

มวอเรโด นัน ฮานา Forever or Never

[อนยู] ซุมโซรีโด โซอึมชอรอม ทึลริลทึด ฮัน นอเย ชิมมุกี ชิลรอ

นัน โดรยอวอ

[แทมิน] I I I love you I I I need you นาเย ซารังงึล เว มูรึน

ชอกเฮ

[คีย์] อาชิน นาเย มาอึมอึล มิดชี มดเฮ ฮึนดึลรีโก อิดนึนจี

* (Repeat)

For my love! For my love! For my love! It’s Forever (and) forever

For my love! For my love! For my love! It’s Forever (and) forever

For my love! For my love! For my love! It’s Forever (and) forever

For my love! For my love! For my love! It’s Forever (and) forever

[มินโฮ] Yo! ยองวานฮัน กอน ออนเจนา เน ซารังงึน คือแดเอเกโร, ยูอิล

ฮัน วีโร, โด ซนอึล ชับพึน เชโร

ชอลเดโร ฮึนึลรีชี อันนึน มิดึม ฮึนทึลรีจี อันนึน นอเอ มาอึม C’mon

** [All] นาเย ซารังงึน Forever Say ออนเจกาจีนา Forever

ออตอกเก นอ โบยอชวอยา อารา อารา

นีกา อานีรามยอน Never นัน เซซังงี ดา เฮโด Never อีเจน นาเอ

ซอน**ียา Forever or Never

[จงฮยอน] นาเย ซารังงึน นาอึย ซารังงึน ออนเจกาจีนา ออนเจกาจีนา

Forever or Never

[All] Forever or Never

Be the first to like.
loading...