เนื้อเพลง My Little Princess – Tohoshinki

เพลง : My Little Princess

ศิลปิน : Tohoshinki

เนื้อเพลง :

Baby..Baby..How can I forget all the special memories of you Still remember, My little princess Baby..Baby..เนยอกเท…Baby..Baby..อิจซอดโจว…hoo….

ซา รา งี เกด จโย อี รอน เน มา อือ มึน ซุม กี รยอ เฮ โด คึม เซ อิบ กา เยน อี โซ มาน

ฮา รู โด อาน ดเว โต โพ โก ชิ พอ จยอ ออ จอ จโย เน มา มึน คี พึน บยอ เง กอล ริน กอล

เค อือ รึน เน โม ซึบ อี เจน ออบ ซึล กอ เย โย โช อึน กอด มาน โบ ยอ จู โก ชิ พึน กอล โย

*ชอ กี โน พึน ฮา รึล โร นา รา กา ซา ราง ฮัน ดา โก เซ ซา เง มา ราล เร

**คี พึน บา มา นือ เร กอ จี จี อาน นึน girl นอ มา นึล ชี คี นึน บิด นา นึน พยอ รี ทเวล เก โย

You’re my love

เฮ ออ จี จาน มาล เฮง โบ คา ราน คือ มาล ยอง วอน ฮี อู รี ชอล เด ฮา จี อาน กี โร เฮ

ชี กึม ชอ รอม มาน เน คยอ เท อิ ซอ จวอ พู โจ คาน นา อิน กอล อี เฮ เฮ จู กิล พา เร

ออ รึน ซือ รอน เน โม ซือ บึล คี เด เฮ จวอ โย เน เก คา จัง ออ อุล รี นึน นัม จา กา ทเว โก ชิ พึน กอล

***ออน เจ กา จี นา คือ เด มาม โซ เก เน กา ทือ รอ กาล ซู อิด โด โรก ฮอ รา เค จวอ

มา นิล คือ เด โด นา วา กัด ทา มยอน อา พือ มึน ออบ จโย อี เจน คือ เดร นา ชี คิล เก for you

เน กา นอล ออล มา นา ซา ราง ฮา นึน ชุล อา นี…เน คยอ เท อิ ซอ จวอ

****My little princess

อี เจ กอด ซุม กยอ โอน นา มา เน ซา ราง

นึล โพ ยอ จุล กอ ยา

ยอง วอน โท โรก บยอน ชี อาน นึน มา มือ โร girl

เน ชา ชิน โบ ดา ทอ ทอ ซา รา เง จุล กอ รา โก

You’re my love ยาก โซ คาล เก

Be the first to like.
loading...