????????? Blacklist – K-OTIC

???? : Blacklist

?????? : K-OTIC

????????? :

???????????????????? ??????????????????

???????????????? ?????????????????????????

????????????????????? ????????????????????

?????????????????? ??????????????????????????

????????? ?????????????? ????????????????

???????????? ??????????? ?????????????

???????????? ???????????? ???????????????????

??? ????????? ????????? ???????????????

* Hey ?????????????? ????????????? ?????????????

*** ?????? (Yeah) ?????????? (Yeah) ????????? Mind (Yeah)

????????????????????? ????????

Blacklist (Hey) ????????????? (Hey) ?????????????? (Oh)

??????????????????? ?????????????

Hey

???????????????????? ??????????????????????

???????????????? ??????????????????????????

????????????????????? ????????????????????

?????????????????? ??????????????????????????

No K-otic wo shiritai mazu jikoshokai.

Tomo to Kenta AKA saru.

Maji maji yabe ninki aru.

No chick can resist ichiban no Blacklist.

(??? *, ***)

K-otic

Hey girl ne mana kuruba nowa.

Maneu bureuba nokajiwa hana ochima.

Narukanjino hachima konanoba hantuni.

Glibue hibu nugliti tebu litena.

Juni boli ga uni mamori hena boi boi jena.

So what you gonna do.

What you gonna choose.

Now hanna ble it ehene uleba.

?????? (Yeah) ?????????? (Yeah) ????????? Mind (Yeah)

????????????????????? ????????

Blacklist (Hey) ????????????? (Hey) ???????????????? (Oh)

???????????????????

Welcome to

Blacklist (Blacklist) (Yeah) ???????????? (Yeah) ??????????

(Yeah) ?????????????????? ???????????

Blacklist (Hey) ???????????? (Hey) ????????????? (Oh)

????????????????????????? ????????????

Be the first to like.
loading...