เนื้อเพลง พุทธคุณ – ปาน ธนพร

เพลง : พุทธคุณ

ศิลปิน : ปาน ธนพร

เนื้อเพลง :

งามรุ่งเรืองบรรเจิดจับตาลึกซึ้งแปลก

เพียงแรกแลบันดาลปีติเอ่อพ้นพรรณนา

เห็นลีลาพาใจให้เย็นระงับนิ่ง

ทุกทุกสิ่งรอบรายกลับกลายภิรมย์สิ้น

ความไร้มลทินอันยากเปรียบปาน

ความสราญวิมลแห่งผู้รู้

สุดแห่งยอดครู องค์สัพพัญญูเอก

ความซับซ้อนโอฬารที่มีที่เป็นอยู่

ครวญคิดดูเหมือนไร้ผู้อาจหยั่งรู้สิ้นแล้ว

แม้พบปราชญ์ผู้แพรวปัญญาแสนเรืองรอง

ได้เรียนลองไตร่ตรองนานช้ารู้จำพ่าย

เพียงผู้ได้เป็นนายแห่งปัญญา

จึงกาจกล้าท่วงทันสัจจะนั้น

เลิศยิ่งสามัญ ปัญญาพระพุทธส่อง

กลางหนทางวิบากยังมีศาลาร่ม

ให้ชื่นชมธาราแห่งความการุณย์อันแท้

ซาบซึมแผ่ผ่านใจอันร้อนด้วยไฟใหญ่

ดับเชื้อไฟให้สิ้นสุดลงสิ้นทางต่อ

แบกรับกรรมเพียงพอแค่ชาตินี้

ได้จบทีเพราะมีเส้นทางไว้

ให้ได้โพล่งพลันสู่การรับรู้ใหม่

พระผู้จอมธรรมตถาคตพระองค์นั้น…

Be the first to like.
loading...