เนื้อเพลง 2pm – 2pm

เพลง : 2pm

ศิลปิน : 2pm

เนื้อเพลง :

Heartbeat

(คุณ) Can you feel my heartbeat

(แทคยอน) 니가 짓밟고 떠난 심장이 아직도 뛰고 있어 그것도 너를 향해.

นีกา ชิดปัลโก เต๊าะนัน ชิมจังอี อาจิกโต ตวีโก อิดซอ คือก็อดโต นอรึล ฮยังเฮ

잊으려고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나봐도 계속 다시 또 다시 돌아서면 왜 니 생각만 나는지

อีจือรยอโก อามูรี โนรย็อกเฮพวาโต เซโรอุน ซารัมทือรึล อามูรี มันนาพวาโต คเยซก ทาชี โต๊ะ ทาชี โทราซอมยอน เว นีเซ็งกักมัน นานึนจี

안 할래 그만할래 아무리 내 자신을 달래고 또 달래 봐도 아무 소용이 없어 내 심장이 고장나 버렸어 왜

อัน ฮัลเร คือมันฮัลเร อามูรี เน ชาชีนึล ทัลเรโก โต๊ะ ทัลเร พวาโต อามู โซยงอี อ็อบชี เน ชิมจังอี โคจังนา พอรย็อดซอ เว

(ชันซอง) 왜 아직도 나는 이런 바보 같은 짓을 하는지 머리론 알겠는데 가슴은 왜 지 맘대론지

เว อาจิกโต นานึน อีรอน พาโบ คาทึน ชีซึล ฮานึนจี มอรีรน อัลเก็ดนึนเด คาซือมึน เว จี มัมเดรนจี

너를 잡고 놓지를 못해 지금도 니가 나의 곁에 있는 것 같애 이별을 믿지 못해

นอรึล ชับโก โนชีรึล โมเท จีกึมโต นีกา นาเอ คย็อดเท อินนึน ก็อด คัทเท อีพยอรึล มิดจี โมเท

(อูยอง) 누굴 만나도 마음 속 한곳은 열지 못하고 계속 니 자릴 비워놔

นูกุล มันนาโต มาอึม ซก ฮันโคซึน ยอลจี โมทาโก คเยซก นี ชารีล พีวอนวา

(จุนโฮ) 올 리가 없는데 올지도 모른다고 왜 믿는지 가슴이 왜 말을 안 듣니

อล รีกา อ็อมนึนเด อลจีโต โมรึนตาโก เว มินนึนจี คาซือมี เว มารึล อัน ทึนนี

จุนซู : Listen to my Heartbeat. (แทคยอน) It’s beating for you

Listen to my Heartbeat. (แทคยอน) It’s waiting for you

끝났다는 걸 아직도 몰라 왜 이러는지 이해가 안가

กึนนัดตานึน ก็อล อาจิกโต มลรา เว อีรอนึนจี อีเฮกา อันกา

อูยอง : Listen to my Heartbeat. (แทคยอน) It’s beating for you

Listen to my Heartbeat. (แทคยอน) It’s waiting for you

너의 생각에 아직도 아파 가슴이 뛸 때 마다 생각나

นอเอ เซ็งกาเก อาจิกโต อาพา คาซือมี ตวีล เต มาตา เซ็งกักนา

(คุณ) 잊어야 해 잊어야 살수 있어 지워 버려야만 해 안 그러면 내가 죽어

อีจอยาเฮ อีจอยา ซัลซู อิดซอ ชีวอ พอรยอยามัน เฮ อัน คือรอมยอน เนกา ชูกอ

Stop trying to get her back. She ain’t coming

She’s gone, gotta be moving on. 갔어 오지 않아 그년 니 생각 하지 않아

คัทซอ โอจี อานา คือนย็อน นี เซ็งกัก ฮาจี อานา

(จุนโฮ) 그녀는 내가 기다리는걸 전혀 모른 채 잘 살고 있어 그녀는 이미 날 잊었어 완전히 지웠어 왜 나는 그렇게 못하니

คือนยอนึน เนกา คีตารีนึนก็อล ชอนยอ โมรึน เช ชัล ซัลโก อิดซอ คือนยอนึน อีมี นัล อีจ็อดซอ วันจอนฮี ชีว็อดซอ เว นานึน คืรอเค โมทานี

จุนซู : Listen to my Heartbeat. (แทคยอน) It’s beating for you

Listen to my Heartbeat. (แทคยอน) It’s waiting for you

끝났다는 걸 아직도 몰라 왜 이러는지 이해가 안가

กึนนัดตานึน ก็อล อาจิกโต มลรา เว อีรอนึนจี อีเฮกา อันกา

อูยอง : Listen to my Heartbeat. (แทคยอน) It’s beating for you

Listen to my Heartbeat. (แทคยนอ) It’s waiting for you

너의 생각에 아직도 아파 가슴이 뛸 때 마다 생각나

นอเอ เซ็งกาเก อาจิกโต อาพา คาซือมี ตวีล เต มาตา เซ็งกักนา

My heart is beating Faster and faster (*4)

Be the first to like.
loading...