เนื้อเพลง All Day – Ze-a

เพลง : All Day

ศิลปิน : Ze-a

เนื้อเพลง :

My love is gone….이젠 널…. 잊을래

My love is gone….อีเจน นอล….อีจึลแร

너를 잊어, 잊어버려. 너를 지워, 지워버려.

นอรึล อีจอ, อีจอบอรยอ.นอรึล จีวอ, จีวอบอรยอ

너를 잊어, 잊어버려. 너를 지워, 지워버려.

นอรึล อีจอ, อีจอบอรยอ. นอรึล จีวอ, จีวอบอรยอ

너를 사랑한게 너무나도 후회가 돼, 왜 나만 이렇게도 아파하는지,

นอรึล ซารังฮันเก นอมูนาโด ฮูฮเวกา ทเว, เว นามันอีรอทเกโด อาพาฮานึนจี

내 모든 걸 다 준게 후회가 돼, 니가 미워져 미워져 날 떠나가지마.

แนโมดึน คอล ทา จุนเก ฮูฮเวกา ทเว, นีกา มีวอจยอ มีวอจยอ นัล ตอนากาจีมา.

빌어먹을 그대가 지워지지 않아.

พีรอมอกึล คือเดกา จีวอจีจี อานา.

빌어먹을 니 모습 자꾸 떠올라.

พีรอมอกึล นี โมซึบ ชากู ตออลรา

빌어먹을 눈물이 마르지 않아.

พีรอมอกึล นุนมูรี มารือจี อานา.

바보같이 니 생각만 해. 하루종일

พาโบกาที นี แซงกักมัน แฮ. ฮารูจงอิล

빌어먹을, 내 삶에 그댄 전부가 되었지,

พีรอมอกึล, แน ซัลเม คือเดน ชอนบูกา ทเวออทจี,

바로오늘, 내 손에 너와 함께한 추억에,

พาโร โอนึล, แน โซเน นอวา ฮัมเกฮัน ชูออเก,

찢겨진 사진을 보며 눈물 흘려도 그대는 저 멀리 가네,

จิท คยอจิน ซาจีนึล โพมยอ นุนมุล ฮึลรยอโด คือเดนึน ชอมอลรี กาแน,

날 두고 떠나버렸네.

นัล ทูโก ตอนาบอรยอทเน.

모든 걸 지워버려, 모든 걸 잊어버려,

โมดึน กอล จีวอบอรยอ, โมดึน กอล อีจอบอรยอ,

나의 맘 속에 널 고이 묻어버려.

นาเอ มัม โซเก นอล โกอี มูดอบอรยอ

나 바보같이 너만 사랑한만큼, 내 걱정은

นา พาโบกาทา นอมัน ซารังฮันมันกึม, แน กอกจองงึน

하지말고 Baby, go and live your life.

ฮาจีมัลโก Baby, go and live your life.

너를 사랑한게 너무나도 후회가 돼, 왜 나만 이렇게도 아파하는지,

นอรึล ซารังฮันเก นอมูนาโด ฮูฮเวกา ทเว, เว นามัน อีรอทเกโด อาพาฮานึนจี,

내 모든 걸 다 준게 후회가 돼, 니가 미워져

미워져 날 떠나가지마.

แน โมดึน กอล ทา จุนเก ฮูฮเวกา ทเว, นีกา มีวอจยอ มีวอจยอ นัล ตอนากาจีมา

빌어먹을 그대가 지워지지 않아.

พีรอมอกึล คือเดกา จีวอจีจี อานา.

빌어먹을 니 모습 자꾸 떠올라.

พีรอมอกึล นี โมซึบ ชากู ตออลรา.

빌어먹을 눈물이 마르지 않아.

พีรอมอกึล นุนมูรี มารือจี อานา.

바보같이 니 생각만 해. 하루종일

พาโบกาที นี แซงกักมัน แฮ. ฮารูจงอิล

그대는 지금 어디에 뭘하고 있는지, 그대는

คือเดนึน ชีกึม ออดีเอ มอลฮาโก อิดนึนจี, คือเดนึน

지금 잘 살고 있는지,

ชีกึม ชัล ซัลโก อิดนึนจี,

내가 아니라도 행복하게 해줄 사람은

แนกา อานิราโด แฮงบกฮาเก แฮจุล ซารามึน

많은데 왜 나만 이렇게 아픈지.

มานึนเด เว นามัน อีรอทเก อาพึนจี.

내 맘은 아직도 그댈 원해. I’m still in your luv.

แน มามึน อาจิกโด คือเดล วอนแฮ. I’m still in your luv.

내 맘은 아직도 사랑해. You’re still in ma mind.

แน มามึน อาจิกโด ซารังแฮ. You’re still in ma mind.

내 맘은 아직도 그댈 원해. You’re still in ma heart.

แน มามึน อาจิกโด คือเดล วอนแฮ. You’re still in ma heart.

혼자 남겨져 이렇게 울고만 있어.

ฮนจา นัมกยอจยอ อีรอทเก อุลโกมัน อิดซอ.

너를 사랑한게 너무나도 후회가 돼,

นอรึล ซารังฮันเก นอมูนาโด ฮูฮเวกา ทเว,

왜 나만 이렇게도 아파하는지,

เว นามัน อีรอทเกโด อาพาฮานึนจี,

내 모든 걸 다 준게 후회가 돼,

แน โมดึน คอล ทา จุนเก ฮูฮเวกา ทเว,

니가 미워져 미워져 날 떠나가지마.

นีกา มีวอจยอ มีวอจยอ นัล ตอนากาจีมา.

빌어먹을 그대가 지워지지 않아.

พีรอมอกึล คือเดกา จีวอจีจี อานา.

빌어먹을 니 모습 자꾸 떠올라.

พีรอมอกึล นี โมซึบ ชากู ตออลรา

빌어먹을 눈물이 마르지 않아.

พีรอมอกึล นุนมูรี มารือจี อานา.

바보같이 니 생각만 해. 하루종일

พาโบกาที นี แซงกักมัน แฮ. ฮารูจงอิล

너를 잊어, 잊어버려. 너를 지워, 지워버려.

นอรึล อีจอ, อีจอบอรยอ. นอรึล จีวอ, จีวอบอรยอ

너를 잊어, 잊어버려. 너를 지워, 지워버려.

นอรึล อีจอ, อีจอบอรยอ. นอรึล จีวอ, จีวอบอรยอ

바보같이 하루종일….

พาโลกาที ฮารูจงอิล

Be the first to like.
loading...