เนื้อเพลง tattoo – c.n.blue

เพลง : tattoo

ศิลปิน : c.n.blue

เนื้อเพลง :

내 안을 파고드는 넌 마치 Like tattoo

เน อัน นึล พา โก ทือ นึน นอน มา ชี Like tattoo

내 반을 다 가져간 넌 마치 Like tattoo

เน พัน นึล ดา กา จยอ กัน นอน มา ชี Like tattoo

스쳐간 향기 속에도 내 말투 속에도

ซือ ชยอ กัน ฮยัง กี ซก เก โด เน มัล ทู ซก เก โด

내 뼛 속 깊이 박혀있는 Tatto

เน ปยอซ ซก กิพ พี บัก ฮยอ อิซ นึน tatto

Rap)

네가 남기고 간 따뜻한 네 온기가 내 심장을 파고들어 와

เน กา นัม กี โก กัน ตา ตึซ ฮัน เน อน กี กา เน ชิม จัง อึล พา โก ดึล รอ วา

그 어느 때보다 까만 밤 그런 까만 밤보다 속타는 내 맘

คือ ออ นือ เต โบ ดา กา มัน บัม คือ รอน กา มัน บัม โบ ดา ซก ทา นึน เน มัม

미칠 것 같은 너의 그 Motion

มี ชิล กอซ กัท ทึน นอ เย คือ Motion

스칠 듯 말 듯 한 너의 Motion

ซือ ชิล ดึซ มัล ดึซ ฮัน นอ เย Motion

지우려 애써도 몸부림쳐 봐도

ชี อู รยอ แอ ซอ โด มม บู ริม ชยอ บวา โด

문신처럼 박힌 너의 Motion

มุน ชิน ชอ รอม บัก ฮิน นอ เย Motion

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on (uh uh I have no way uh)

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on your back on

(떠나주겠니 못 잊을 것 같아 이젠 사라져 내 속에서)

(ตอ นา จู เกซ นี มซ อิจ อึล กอซ กัท ทา อี เจน ซา รา จยอ เน ซก เก ซอ)

심장 속에 가득 새긴 넌 마치 Like tattoo

ชิม จัง ซก เก กา ดึก เซ กิน นอน มา ชี Like tattoo

머릿속 가득 고인 넌 마치 Like tattoo

มอ ริซ ซก กา ดึก โก อิน นอน มา ชี Like tattoo

두 눈을 감아 보아도 소리를 질러도

ดู นุน อึล ดัม มา โบ อา โด โว รี รึล จิล รอ โด

더 커져만 가는 너라는 Tatto

ดอ คอ จยอ มัน กา นึน นอ รา นึน Tattoo

Rap)

네가 남기고 간 따뜻한 네 미소가

เน กา นัม กี โก กัน ตา ตึซ ฮัน เน มี โซ กา

내 머리에 스며들어 와

เน มอ รี เอ ซือ มยอ ทือ รอ วา

내 목을 타고 오르는 말을 삼켜버리면

เน มก อึล ทา โก โอ รือ นึน มัล อึล ซัม คยอ บอ รี มยอน

내 심장엔 큰 문신이 선명히 생기겠지만

เน ชิม จัง เอน คึน มุน ชิน อี ซอน มยอน ฮี แซง กี เกซ จี มัน

닿을 것 같은 너의 그 Motion

ดา ฮึล กอซ กัท ทึน นอ เย คือ Motion

보일 듯 말 듯 한 너의 Motion

โบ อิล ดึซ มัล ดึซ ฮัน นอ เย Motion

잊으려 애써도 몸부림쳐 봐도

อิจ จือ รยอ แอ ซอ โด มม บู ริม ชยอ บวา โด

심장 속에 감긴 너의 Motion

ชิม จัง ซก เก กัม กิน นอ เย Motion

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on (uh uh I have no way uh)

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on your back on

미칠 것 같은 너의 그 Motion

มี ชิล กอซ กัท ทึน นอ เย คือ Motion

스칠 듯 말 듯 한 너의 Motion

ซือ ชิล ดึซ มัล ดึซ ฮัน นอ เย Motion

지우려 애써도 몸부림쳐 봐도

ชี อู รยอ แอ ซอ โด มม บู ริม ชยอ บวา โด

문신처럼 박힌 너의 Motion

มุน ชิน ชอ รอม บัก ฮิน นอ เย Motion

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on (uh uh I have no way uh)

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on your back on

TRANSLATION:

You dig inside my just like Tattoo

คุณเข้ามาภายในใจผมเหมือนรอยสัก

You took half of me just like Tattoo

คุณเอาครึ่งหนึ่งของผมไปราวกับรอยสัก

Even in your scent that passed me by

แม้กลิ่นกายของคุณที่ผ่านผมไป

In your speech

หรือในคำพูดของคุณ

is my tattoo with my bones embedded.

คือรอยสักที่ประทับฝังลึกลงบนกระดูกของผม

Your warm heat that you left behind

ความอบอุ่นของคุณที่ทิ้งเอาไว้

digs into my heart/

คือแหล่งที่พักใจของผม

This night is darker than usual,

คืนนี้คือคืนที่มืดมากกว่าคืนก่อนๆ

and my heart is burning.

และหัวใจของผมกำลังเผาไหม้

Your motion that seem to drive me crazy

การเคลื่อนไหวของคุณที่ดูเหมือนเร่งให้ผมเป็นบ้า

Your motion that seem to brush against me

การเคลื่อนไหวของคุณที่ดูเหมือนปัดป้องผม

No matter how much I try to erase it,

ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ลบมันออกไม่ได้

Your motion is stuck like a tattoo.

การเคลื่อนไหวที่ติดลงไปราวกับรอยสัก

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on (uh uh I have no way uh)

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on your back on

Can you leave me? I don’t think I can forget you.

คุณจะทิ้งผมได้เหรอ? ผมน่ะลืมคุณไม่ได้หรอกนะ

Disappear now oh from inside me

ตอนนี้หายไปแล้วเหรอ oh จากข้างในของผม

You are engraved inside my heart just like Tattoo

คุณถูกประทับลงไปในใจของผมราวกับรอยสัก

You are filled inside my head just like Tattoo

คุณถูกเติมเต็มภายในหัวของผมเหมือนรอยสัก

Even when I close my eyes, even when I scream

แม้ยามปิดตาลงหรือแม้ว่าผมตะโกนร้อง

A tattoo called you just keeps getting bigger.

รอยสักนี้ก็เรียกร้องคุณมากขึ้นเรื่อยๆ

Your warm smile that you left behind come seeping into my head

รอยยิ้มอบอุ่นที่ทิ้งไว้ของคุณไหลรินออกจากหัวของผม

Your motion that seem like its burning

การเคลื่อนไหวของคุณที่ดูเหมือนมันกำลังเผาไหม้

Your motion that seem to appear and then disappear

การเคลื่อนไหวของคุณที่ดูเหมือนปรากฏมาแล้วก็หายไป

No matter how much I try to erase it

ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ลบมันออกไม่ได้

Your motion is contained inside my heart.

การเคลื่อนไหวของคุณที่อยู่ในใจของผม

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on (uh uh I have no way uh)

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on your tattoo

Your motion that seem to drive me crazy

การเคลื่อนไหวของคุณที่ดูเหมือนเร่งให้ผมเป็นบ้า

Your motion that seem to brush against me

การเคลื่อนไหวของคุณที่ดูเหมือนปัดป้องผม

No matter how much I try to erase it,

ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ลบมันออกไม่ได้

Your motion is stuck like a tattoo.

การเคลื่อนไหวที่ติดลงไปราวกับรอยสัก

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on (uh uh I have no way uh)

Keep on (I wanna keep on)

Keep on (on and on and on)

Keep on your tattoo

Be the first to like.
loading...