เนื้อเพลง gone – big bang

เพลง : gone

ศิลปิน : big bang

เนื้อเพลง :

다음날 [ดา อึม นัล] – SeungRi ; BigBang

มา จิ โมท เท นุน นึล ตอ

มอน จอ มอ ริ มัล จอน ฮวา กิ รึล ฮวัก กิน ฮา โก

กิน ฮัน ซุม ชวี โก โต ฮัน ชัม มึล

กิ ออก กิ โจ กัก นัน เน ออ เจท บัม มิล มึล ตอ โอล รยอ โบ ดา กา

โต ฮัน ซุม ชวี โก

นา มู ซึน มัล รึล เฮท นึน จิ

โต นอ รึล โกน รัน เค ฮัน กอน นา นิน จิ

นอ รึล ชิล ดา นึน นอ รึล บุล จับ โก

โบ โก ชิบ ดัน มัล มัน

อา พึน กึ อิ รึม มัน บุล รอ เดน กิ ออก ปุน

[Chorus]

กา ซึม มึล ดา ทอล รอ เนล ซู อิท ตา มยอน

นอ รัน กิ ออก มอน จิ ฮา นา กา จิ

นอ รัน ซา รัม ชัม จิ ดก กัน จุง ดก มัน กัท ทา

เน มอ ริ กา โก จัง นัน กอน จิ

เน กา ซึม มิ ชวี เฮ บอ ริน กอน จิ

บิ ทึล เด มยอ ชัท นึน โกท ซึน

นิ กา ซัล ดา กัน เน เซ ซัง

จิ นัน บัม มึล ซา กวา ฮา รยอ

นอ เอ บอน โฮ มัน กเย ซก นุล รอ โบ ดา

นิ กา บัด ดึล กา โน รา กึน นอ โบ โก

มัง ซอล ริ ดา ยง กิ เน

นอ เอ มก โซ ริ รึล กิ ดา ริ นึน อิล บุน นิ

อิล นยอน ชอ รอม นึ กยอ จยอ

มิ อัน ฮา ดัน กึ ฮัน มา ดิ มัน

ดา ชิน นัน กึ รอน ดา ฮา รยอ เฮท นึน เด

นอ นึน จอน ฮวา กิ นอ มอ เอ นอ นึน

บา ปึน นิล อิท นึน จิ นัล พิ ฮา นึน จิ

มอล เก มัน นึ กยอ จยอ

[Chorus]

กา ซึม มึล ดา ทอล รอ เนล ซู อิท ตา มยอน

นอ รัน กิ ออก มอน จิ ฮา นา กา จิ

นอ รัน ซา รัม ชัม จิ ดก กัน จุง ดก มัน กัท ทา

เน มอ ริ กา โก จัง นัน กอน จิ

เน กา ซึม มิ ชวี เฮ บอ ริน กอน จิ

บิ ทึล เด มยอ ชัท นึน โกท ซึน

นิ กา ซัล ดา กัน เน เซ ซัง

ดัล คม มัน กิ ออก กึน จัน นิน ฮา เก

โอน โมม เม ดก ชอ รอม พอ จยอ กา

นัล มิ ชิ เก มัน ดึ เน

ชา รา ริ กา กิ ออก ฮัล ซู ออบ ตา มยอน

นอ รึล มัน นา ซา รัง ฮัน กึ นัล ดา

นา โฮน จา มัน โต อิ รอ นึน เก จิ กยอบ ดา เฮ โด

เน มอ ริ นึน นอ มัน เว วอ เน โก

เน กา ซึม มึน นอ มัน อัน โก ชิบ พอ

ฮัน กอล รึม โด นอล ตอ นัล ซู

ออบ นึน นัล รอ ตอก เก.. ออ ตอก เก.. ออ ตอก เก…

ออ ตอก เก

Be the first to like.
loading...